Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Medknjižnična izposoja   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja

ki ga je direktorica Mestne knjižnice Kranj sprejela dne 7. 2. 2018.

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen

Etika poslovanja 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) Mestne knjižnice Kranj (v nadaljnjem besedilu: knjižnica) opredeljuje osnovne storitve knjižnice ter ureja odnose med knjižnico in uporabniki. Knjižnica skladno s cilji in možnostmi svoje ustanove ter v skladu z Etičnim kodeksom slovenskih knjižničarjev (1995) zagotavlja najvišjo možno kakovost svojih storitev ter povečuje njihovo dostopnost, učinkovitost in raznovrstnost. Uporabnik ima pravico prispevati predloge in pripombe glede poslovanja knjižnice. Knjižničarjev odnos do uporabnika temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter spoštovanju tako na strokovni kot človeški ravni. Enako ravnanje knjižničar pričakuje od uporabnika.

2. člen

Organiziranost knjižnice 

Mestna knjižnica Kranj ima poleg osrednje enote v mestu še krajevne knjižnice: Stražišče, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Potujočo knjižnico s postajališči premičnih zbirk.

3. člen

Dostopnost knjižnice 

Knjižnica posluje z uporabniki po obratovalnem času, ki se ga določa enkrat letno v načrtu dela. Direktor lahko v izjemnih okoliščinah (investicijska dela, napake in okvare, nesreče, inventura, strokovno izobraževanje zaposlenih ipd. ) odredi začasno zaprtje posamezne enote ali dela te enote.

4. člen

Jezik poslovanja 

Jezik poslovanja v knjižnici je slovenščina.

 

II. OSNOVNE STORITVE
5. člen

Vrste osnovnih storitev

Osnovne storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij in bibliopedagoško delo. Uporabnikom so dostopne v obsegu, ki ga določa ta pravilnik.

6. člen

Pregled osnovnih storitev

Knjižnica opravlja naslednje storitve za uporabnike:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga ter drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • medknjižnično izposojo,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv in informacij ter pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • fotokopiranje, digitalno fotografiranje in skeniranje knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • dostop do dejavnosti in prireditev,
 • dostavo gradiva na dom invalidnim, bolnim in ostarelim.
 • Knjižnica ne dovoljuje fotokopiranja in skeniranja iz vezanih letnikov periodike (časniki, časopisi, Uradni listi,…), iz vezanih in nevezanih letnikov časnikov, ki so izšli pred letom 1900, in knjig, izdanih pred letom 1900.

Gradivo, ki ga ni dovoljeno reproducirati s skeniranjem ali fotokopiranjem, je mogoče fotografirati v prostorih knjižnice.

III. UPORABNIK IN ČLAN KNJIŽNICE
7. člen

Uporabnik

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice.

Uporabniki knjižnice so se dolžni ravnati po določbah tega pravilnika in spoštovati hišni red. V primeru nespoštovanja določil tega pravilnika, lahko knjižnični delavec pokliče pooblaščeno varnostno službo, ki motečega uporabnika odstrani iz knjižničnih prostorov.

8. člen

Član

Član knjižnice je fizična ali pravna oseba, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom pristopne izjave obveže, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva, storitev, prostorov in opreme ravnal v skladu s tem pravilnikom in ostalimi akti knjižnice, da sprejema splošne pogoje poslovanja, določene s tem pravilnikom. S tem si pridobi pravico do članske izkaznice.

Vzgojnovarstvenim ustanovam, ki so članice knjižnice, lahko knjižnica dodeli več izkaznic.

IV. NASTANEK ČLANSTVA
9. člen

Odrasli uporabniki

Odrasli uporabniki knjižničnih storitev so uporabniki, starejši od 18 let.

Ob vpisu izpolnijo in podpišejo pristopno izjavo ter se izkažejo z osebnim dokumentom s fotografijo. Pravico do članstva in članske izkaznice si pridobijo s plačilom članarine, ki velja eno leto (12 mesecev) od datuma vpisa  v  knjižnico. Višina članarine je objavljena v ceniku, določi pa jo Svet knjižnice. Članstvo v knjižnici preneha, če član po preteku članstva ne obnovi. Če se želi ponovno vpisati v knjižnico, mora to svojo željo izraziti v knjižnici in plačati članarino.

Uslužbenci knjižnice, prostovoljci v času dela v knjižnici in upokojenci, ki so se upokojili v knjižnici, so oproščeni plačila članarine in drugih finančnih obveznosti v zvezi z izposojo gradiva. Direktor knjižnice lahko določi še dodatne posameznike in skupine, ki so oproščeni plačila članarine in drugih finančnih obveznosti v zvezi z izposojo gradiva.

Prav tako lahko direktor knjižnice ob kulturnem prazniku ali drugih izjemnih dogodkih odobri znižano ali brezplačno članarino članom, ki se prvič vpišejo v knjižnico.

10. člen

Mladi uporabniki

Mladi uporabniki knjižničnih storitev so uporabniki, ki so stari do 18 let.

Mlade uporabnike do dopolnjenega 15. leta v knjižnico vpišejo starši ali skrbniki. Ob vpisu starši ali skrbniki predložijo izpolnjeno in podpisano  pristopno izjavo ter se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. Mladi uporabniki nad 15 let ob vpisu predložijo izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo ter se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.

Mladi uporabniki so do dopolnjenega 18. leta oproščeni plačila članarine.

11. člen

Brezposelni in člani njihovih družin

Plačila članarine so oproščeni odrasli uporabniki, ki predložijo potrdilo o:

 • brezposelnosti Zavoda RS za zaposlovanje,
 • prejemanju denarne socialne pomoči Centra za socialno delo (varstveni dodatek, nadomestilo za invalidnost, socialna pomoč).

Potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca.

12. člen

Uporaba osebnih podatkov člana knjižnice

Članu knjižnice se zagotavlja varstvo in tajnost osebnih podatkov, ki jih je ob vpisu ali kasneje izročil knjižnici za njeno uporabo in zaradi evidence članstva v knjižnici.

Osebne podatke posameznega člana knjižnica se ne sme posredovati tretjim osebam, razen če je to v soglasju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vse osebe, ki pri delu v knjižnici pridejo v stik z osebnimi podatki člana knjižnice, so te podatke dolžne varovati kot poslovno tajnost, razen če gre za primere iz drugega odstavka tega člena.

Knjižnica zbira, hrani in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o knjižničarstvu. Osebne podatke zbira za potrebe dela knjižnice in zavarovanja gradiva. Namen, za katerega se podatki zbirajo je: pošiljanje opominov in drugih obvestil v zvezi z izposojo gradiva ter obvestil o postopku izterjave, dostava gradiva na dom, seznanjanje z novostmi, obveščanje o rezerviranem gradivu, prireditvah, projektih, posebnih ponudbah in drugih dejavnostih knjižnice, spremembah pravilnika o poslovanju knjižnice in obveščanje o uveljavitvah ali spremembah drugih predpisov in pravil, ki urejajo pravice in dolžnosti članov knjižnice.

13. člen

Članska izkaznica

Vsak član knjižnice ob vpisu prejme člansko izkaznico, ki velja v vseh enotah Mestne knjižnice Kranj. Izkaznica je veljavna, če ni poškodovana in so na njej pravilno vpisani imetnikovi podatki: ime, priimek in članska številka. Člani lahko uporabljajo tudi e-izkaznico v aplikaciji mCobiss.

Članska izkaznica ni prenosljiva in jo sme uporabljati samo član, na čigar ime je izdana. Imetnik članske izkaznice je osebno materialno in kazensko odgovoren za zlorabo članske izkaznice, dokler knjižnice ne obvesti o njeni izgubi ali odtujitvi.

Za mlade člane v primeru zlorabe članske izkaznice odgovarjajo njihovi starši ali skrbnik, na otrokovo izkaznico pa si ne smejo izposojati gradiva zase.

Na zahtevo delavca knjižnice ali pooblaščenega varnostnika je član knjižnice ob izhodu dolžan pokazati izposojeno gradivo, člansko izkaznico in osebni dokument s fotografijo.

14. člen

Izguba izkaznice in sprememba osebnih podatkov

Član knjižnice je o izgubi članske izkaznice dolžan takoj obvestiti knjižnico. Izgubljeno izkaznico knjižnica nadomesti z novo in jo zaračuna po veljavnem ceniku.

Član knjižnice je dolžan sporočiti vsako spremembo bivališča in drugih podatkov, ki jih je ob vpisu v knjižnico zapisal na pristopni izjavi in sicer najkasneje v 21 dneh, tj. v času običajnega roka izposoje. Izdelave nove izkaznice zaradi spremembe podatkov knjižnica ne zaračunava.

 

V. IZPOSOJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
15. člen

Pogoji izposoje

Knjižnično gradivo, s katerim razpolaga knjižnica, je dostopno vsem uporabnikom knjižnice. Izposoja gradiva na dom pa je dovoljena le članom knjižnice.

Članom knjižnice, ki zaradi invalidnosti, bolezni, starosti ne morejo obiskati knjižnice, knjižnica dostavi želeno gradivo na dom.

16. člen

Knjižnično gradivo si član lahko izposodi samo s člansko izkaznico, vrne pa ga lahko tudi brez nje.

17. člen

Pooblastilo člana

Na podlagi pisnega pooblastila člana knjižnice, ki zaradi bolezni ali drugega upravičenega razloga ne more sam priti v knjižnico, lahko knjižnično gradivo izjemoma prevzame tudi oseba, ki ni imetnik izkaznice.

Pooblastilo je veljavno 3 dni. Vsebovati mora naslednje podatke:

 • ime in priimek člana knjižnice in njegov naslov,
 • številko članske izkaznice,
 • ime in priimek pooblaščenca in njegov naslov,
 • datum,
 • lastnoročni podpis člana.

Pooblaščenec lahko prevzame gradivo samo s predložitvijo članske izkaznice.

V izjemnih primerih (trajna invalidnost, bolezen, daljša kot tri mesece ipd.) lahko na osnovi pisne vloge člana knjižnica odobri daljšo veljavnost pooblastila.

18. člen

Izposoja na dom

Član knjižnice si lahko v eni enoti naenkrat izposodi do 15 enot knjižničnega gradiva. V času, ko računalniško vodena izposoja ni možna, si član lahko izposodi do 5 enot knjižničnega gradiva. Z eno izkaznico si ni mogoče izposoditi več izvodov istega naslova.

Član knjižnice si lahko izposodi  in vrne gradivo v kateri koli enoti  Mestne knjižnice Kranj .

Člani lahko v času, ko je Knjižnica Globus zaprta, gradivo vračajo v nabiralnik za vračanje gradiva na vhodu knjižnice. Vanj lahko vračajo gradivo, izposojeno v vseh enotah Mestne knjižnice Kranj. Vračilo gradiva bo evidentirano prvi naslednji dan odprtosti. Na ta dan bo obračunana tudi morebitna zamudnina za vrnjeno gradivo.

19. člen

Omejitev izposoje

Član knjižnice si ne more izposoditi na dom gradiva, ki je označeno z nalepko »Ni za izposojo na dom«, gradiva iz posebnih zbirk ter zadnje številke katere koli revije.

20. člen

Knjižnica je članu dolžna omogočiti izpis s seznamom izposojenega gradiva in z morebitnim dolgom, član pa ga je takoj po prejemu dolžan pregledati. Kasnejših reklamacij knjižnica ne bo upoštevala.

21. člen

Roki za izposojo gradiva

Rok za izposojo knjižničnega gradiva je 21 dni. Možno ga je večkrat podaljšati, najdaljši skupni rok izposoje je 42 dni. Če član roka ne podaljša pravočasno, mora za obdobje od datuma poteka izposoje do datuma podaljšanja plačati zamudnino. Rok izposoje za bralnike je 42 dni.

Član lahko podaljša rok izposoje osebno v knjižnici, po telefonu ali preko spletnega servisa Moja knjižnica. Za dostop do servisa Moja knjižnica član potrebuje geslo, ki ga vpišejo knjižničarji.

Za zelo iskano knjižnično gradivo lahko pristojni delavci knjižnice rok izposoje skrajšajo. Na krajši rok izposoje je član opozorjen tudi pisno, na seznamu izposojenega gradiva, ki ga prejme ob izposoji.

Enkrat letno lahko knjižnica na željo člana odobri izredni rok izposoje za gradivo v skupnem trajanju 42 dni.

Podaljšanje roka izposoje za knjižnično gradivo, ki je rezervirano, ni možno.

22. člen

Rezervacija gradiva

Član knjižnice lahko rezervira knjižnično gradivo osebno, po telefonu ali preko spletnega servisa Moja knjižnica. Preko servisa  Moja knjižnica lahko rezervirajo gradivo le tisti člani, ki imajo v nastavitvah servisa  Moja knjižnica vnesene podatke za obveščanje preko e-pošte, potisnega sporočila ali SMS-obvestil in izbrane nastavitve e-obveščanja. Nastavitve izbere uporabnik sam.

Po telefonu lahko član rezervira do 3 enote gradiva, preko spletnega servisa Moja knjižnica do 10 enot gradiva, naenkrat pa ima lahko rezerviranih največ 20 enot knjižničnega gradiva v vseh enotah skupaj.

Možne so rezervacije vseh vrst gradiva, ki ga knjižnica izposoja na dom.
O pripravljenem gradivu knjižnica obvesti člana na dogovorjen način.
Član mora gradivo prevzeti v izbrani enoti knjižnice v 4 delovnih dneh od prejema obvestila.
Član lahko rezervacijo izposojenega gradiva  prekliče po telefonu ali preko servisa Moja knjižnica.
Članu, ki v dogovorjenem roku ne prevzame pripravljenega gradiva, knjižnica zaračuna stroške neprevzetega gradiva po veljavnem ceniku.
V kolikor član rezervira gradivo s statusom “prosto” in si isto gradivo želi izposoditi drug član, ima pri izposoji prednost član, ki je v knjižnici.

23. člen

Medknjižnična izposoja

Knjižnica opravlja medknjižnično izposojo. Gradivo članu izposodi po pravilih knjižnice, ki gradivo posoja (npr. rok izposoje ipd.). Dobavnih rokov za to gradivo knjižnica ne more jamčiti. Stroške medknjižnične izposoje plača član knjižnice, ki je gradivo naročil, v znesku, ki je določen s cenikom knjižnice.

Gradivo za medknjižnično izposojo član naroča s posebno elektronsko naročilnico, ki se nahaja na spletni strani knjižnice.

Če storitev, ki jo je knjižnica opravila po naročilu člana, ni v ceniku storitev knjižnice, se sestavi posebno kalkulacijo stroškov in predloži članu v plačilo. Člani knjižnice, ki sodelujejo v akcijah in prireditvah promocije branja, ki jih organizira ali soorganizira knjižnica, so oproščeni plačila stroškov medknjižnične izposoje za gradivo, ki ga uporabljajo v teh akcijah.

24. člen

Knjižnica po svojem ceniku zaračuna medknjižnično izposojo gradiva, ki ga izposodi drugi knjižnici.

 

VI. IZGUBA IN POŠKODOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

25. člen 

Knjižnica je dolžna skrbeti za ustrezno stanje knjižničnega gradiva, ga pridobiti nazaj od vsakega uporabnika ter ga s pravilnimi pogoji hranjenja varovati pred uničenjem in poškodbami.

Član knjižnice je izposojeno gradivo dolžan varovati pred poškodbami, uničenjem ali izgubo.

Član knjižnice je dolžan pred evidentiranjem izposoje gradiva preveriti, če je gradivo nepoškodovano.

26. člen

Varovanje gradiva

Za zaščito gradiva se uporablja zvočni alarmni varnostni sistem. V primeru sprožitve tega sistema so uporabniki knjižnice dolžni sodelovati z delavci knjižnice oziroma pooblaščenim varnostnikom pri odpravi vzroka, zaradi katerega se je sprožil alarm.

27. člen

Poškodovanje gradiva

Če član knjižnice izposojeno knjižnično gradivo poškoduje v taki meri, da ga je treba ponovno vezati, mora plačati stroške ponovne vezave. Prav tako mora član knjižnice plačati stroške drugih obnovitvenih posegov v knjižnično gradivo, če je do poškodbe prišlo iz vzrokov na njegovi strani.

Če knjižnični delavec ob vračilu gradiva ugotovi, da je bila nalepka s črtno kodo ali RFID nalepka na gradivu namerno uničena, zaračuna uporabniku odškodnino po ceniku.

28. člen

Nadomestilo za izgubljeno oz. uničeno gradivo

Izgubljeno ali uničeno gradivo mora uporabnik nadomestiti z enakim novim gradivom. Če tega ne stori v enem mesecu, knjižnica zaračuna odškodnino v višini nabavne vrednosti gradiva. Za gradivo, za katerega knjižnica nima podatka o vrednosti, ali je le-to starejše od 10 let, zaračuna odškodnino po ceniku.

29. člen

Podarjeno gradivo

S podarjenim gradivom razpolaga knjižnica po svoji presoji glede na potrebe.

 

VII. OPOMINI, ZAMUDNINA IN IZTERJAVA
30. člen

Zamudnina

Kadar član knjižnice izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, to je pred dnevom ali na dan izteka roka izposoje, je v zamudi z vračilom in mora poravnati stroške zamudnine po veljavnem ceniku.

Tolerančni dan za vrnitev gradiva je prvi dan po izteku roka izposoje, ko se članu zamudnina ne obračuna. Če član izposojeno gradivo vrne kasneje kot prvi dan po poteku roka izposoje, se zamudnina obračuna od prvega prekoračenega dne dalje.

31. člen

Opomini

Člane je knjižnica dolžna opominjati na vrnitev gradiva s pisnimi opomini. Prvi opomin knjižnica pošlje (najprej) osmi koledarski dan po izteku (prekoračitvi) roka izposoje, drugi in tretji opomin (tj. opomin pred izterjavo) pa v presledkih po 14 koledarskih dni.

Skupaj z opominom se članu knjižnice pošlje tudi izpis evidentiranega gradiva, ki si ga je izposodil, a ga v določenem roku ni vrnil. Član knjižnice je prejeti izpis izposojenega knjižničnega gradiva dolžan pregledati in takoj javiti knjižnici morebitne pripombe. Kasnejših reklamacij knjižnica ne upošteva. Tretji opomin se pošilja priporočeno.

31a. člen

Izterjava

Če po prejemu treh opominov član v roku desetih dni od zadnjega opomina ne vrne izposojenega gradiva, knjižnica terjatev preda pooblaščeni organizaciji za izterjavo oziroma odvetniku.

Gradiva v izterjavi ni možno nadomestiti z drugim gradivom, temveč mora član vrniti zahtevano gradivo ali pa zanj plačati odškodnino.

Izterjava se zaračunava v skladu s cenikom pooblaščene organizacije za izterjavo.

Dokler član v postopku izterjave ne poravna svojih obveznosti, ne more uporabljati storitev knjižnice.

31b. člen

Knjižnica enkrat letno obvesti člane z neporavnanimi finančnimi terjatvami nad določenim zneskom o višini dolga do knjižnice in jih pozove k plačilu.

Če član kljub pozivu ne poravna svojega finančnega dolga v petnajstih dneh od izstavitve obvestila, knjižnica terjatev preda pooblaščeni organizaciji za izterjavo oziroma odvetniku.

32. člen

Poravnava obveznosti

Dokler dolg, ki je višji od 15,00 € (oz. višji od zneska letne članarine za odraslega uporabnika) ali starejši od 42 dni, ni poravnan, član ne more uporabljati knjižničnih storitev, ki so namenjene izključno članom.

Član knjižnice, ki je poravnal nastale stroške, je dolžan takoj pregledati potrdilo o plačilu in ga zadržati do odhoda iz knjižnice. Kasnejših reklamacij knjižnica ne bo upoštevala.

Članom knjižnice, ki živijo v težkih socialnih razmerah, lahko v izjemnih primerih knjižnica omogoči poravnavo zamudnine, stroškov opominov in morebitne odškodnine v več obrokih ali odpiše terjatev na osnovi prošnje, ki jo član naslovi na knjižnico in ji priloži ustrezna potrdila.

Član knjižnice, ki zaradi izjemnih razmer (nesreče in podobno) ni mogel vrniti gradiva oziroma mu podaljšati roka izposoje osebno ali telefonsko in so mu nastale terjatve, lahko vloži prošnjo za oprostitev plačila nastalih terjatev. Prošnjo naslovi na direktorja in ji priloži uradna potrdila.

 

VIII. UPORABA RAČUNALNIKOV, OPREME IN PROSTOROV

33. člen

Uporabniki knjižnice lahko uporabljajo osebne računalnike in pripadajočo opremo, ki je namenjena uporabnikom. V času dela na računalniku so materialno odgovorni za vse strojne in programske okvare.

Knjižnični delavci lahko prepovedo uporabo osebnega računalnika tistim uporabnikom, ki ne upoštevajo določil pravilnika.

Uporabniki knjižnice lahko uporabljajo osebne računalnike in druge naprave in prostore v skladu s hišnim redom in pravili, ki jih določi direktor. Za morebitno škodo, ki bi jo z uporabo računalnikov in drugih naprav knjižnice povzročil uporabnik, je uporabnik sam materialno odgovoren.

Prostore knjižnice, ki so namenjeni računalniškemu usposabljanju (učilnice) in prireditvam (dvorana, pravljična soba, ustvarjalna soba) lahko knjižnica v skladu z veljavnim cenikom oddaja v najem.

Neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Mestni občini Kranj, lahko brezplačno enkrat letno v času odprtosti do tri ure uporabljajo dvorano v Knjižnici Globus za prireditve, ki imajo kulturni, izobraževalni, informativni, razvedrilni ali drug značaj, ki je v skladu z dejavnostjo in poslanstvom knjižnice.

Mestna občina Kranj lahko uporablja dvorano knjižnice brezplačno.

Prostori knjižnice se ne morejo uporabljati za verske obrede in shode političnih strank.

Brezplačna uporaba dvorane je možna samo za prireditve, za katere se ne pobira vstopnina, kotizacija ali drug finančni prispevek,in nimajo komercialnega značaja.

Zveze društev knjižničarjev Slovenije, združenja knjižnic in regionalna knjižničarska društva s sedežem na Gorenjskem lahko uporabljajo dvorano knjižnice za strokovna srečanja brezplačno.

IX. HIŠNI RED

34. člen

Hišni red potrdi direktor knjižnice.

34a. člen

V knjižnici se za varovanje obiskovalcev, zaposlenih, prostorov, knjižničnega gradiva in opreme uporablja video nadzor. Na izvajanje video nadzora opozarja ustrezna signalizacija.

Knjižnica s posnetki video nadzora ravna v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

 

X. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen

Če uporabnik ali član ne upošteva določil tega pravilnika in hišnega reda, mu lahko knjižnica začasno prepove uporabo knjižnice, člana pa lahko za največ eno leto izključi iz članstva knjižnice.

36. člen

Sporazumno reševanje sporov

Uporabnik se lahko v primeru manjših nesporazumov obrne na knjižničarja za informacijskim pultom, pritožbo lahko napiše v Knjigo predlogov, mnenj in pritožb, se ustno ali pisno obrne na vodjo službe  ali pisno na direktorja knjižnice. Za reševanje pisnih pritožb je zadolžen direktor knjižnice oz. komisija, ki jo direktor pooblasti.

37. člen

Reševanje sporov na sodišču

Za reševanje vseh sporov, ki jih Mestna knjižnica Kranj in njeni uporabniki ne bodo mogli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kranju.

XI. KONČNE DOLOČBE
38. člen

Pravilnik mora biti v vseh enotah postavljen na vidnem mestu in na voljo članom knjižnice.

39. člen

Z uveljavitvijo tega Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Kranj preneha veljati Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja z dne 27. 2. 2012 s popravki in spremembami.

40. člen

Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi na oglasni deski na sedežu Mestne knjižnice Kranj na Gregorčičevi ulici 1 v Kranju in se uporablja od tega dne dalje.

Breda Karun, direktorica

Kranj, 7. 2. 2018
Številka: 013/140-2018