Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja

ki ga je direktorica Mestne knjižnice Kranj sprejela dne 18. 10. 2019.

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Etika poslovanja

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) Mestne knjižnice Kranj (v nadaljnjem besedilu: knjižnica) opredeljuje osnovne storitve knjižnice ter ureja odnose med knjižnico in uporabniki. Knjižnica skladno s cilji in možnostmi svoje ustanove ter v skladu z Etičnim kodeksom slovenskih knjižničarjev (1995) zagotavlja najvišjo možno kakovost svojih storitev ter povečuje njihovo dostopnost, učinkovitost in raznovrstnost. Uporabnik ima pravico prispevati predloge in pripombe glede poslovanja knjižnice. Knjižničarjev odnos do uporabnika temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter spoštovanju tako na strokovni kot človeški ravni. Enako ravnanje knjižničar pričakuje od uporabnika.

2. člen
Organiziranost knjižnice

Mestna knjižnica Kranj ima poleg osrednje enote v mestu, Knjižnice Globus, še krajevne knjižnice: Stražišče, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, in Potujočo knjižnico s postajališči premičnih zbirk.

3. člen
Dostopnost knjižnice

Knjižnica posluje z uporabniki po obratovalnem času, ki se ga določa enkrat letno v načrtu dela. Direktor lahko v izjemnih okoliščinah (investicijska dela, napake in okvare, nesreče, inventura, strokovno izobraževanje zaposlenih ipd.) odredi začasno zaprtje posamezne enote ali dela te enote.

4. člen
Jezik poslovanja

Jezik poslovanja v knjižnici je slovenščina.

II. OSNOVNE STORITVE

5. člen
Vrste osnovnih storitev

Osnovne storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij in bibliopedagoško delo. Uporabnikom so dostopne v obsegu, ki ga določa ta pravilnik.

6. člen
Pregled osnovnih storitev

Knjižnica opravlja naslednje storitve za uporabnike:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga ter drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • medknjižnično izposojo,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv in informacij ter pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • fotokopiranje, digitalno fotografiranje in skeniranje knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • dostop do dejavnosti in prireditev,
 • dostavo gradiva na dom invalidnim, bolnim in ostarelim.

Knjižnica ne dovoljuje fotokopiranja in skeniranja iz vezanih letnikov periodike (časniki, časopisi, Uradni listi,…), iz vezanih in nevezanih letnikov časnikov, ki so izšli pred letom 1900, in knjig, izdanih pred letom 1900.
Gradivo, ki ga ni dovoljeno reproducirati s skeniranjem ali fotokopiranjem, je mogoče fotografirati v prostorih knjižnice.

III. UPORABNIK IN ČLAN KNJIŽNICE

7. člen
Uporabnik

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice.
Uporabnik knjižnice se je dolžan ravnati po določbah tega pravilnika in spoštovati hišni red. V primeru nespoštovanja določil tega pravilnika, lahko knjižnični delavec pokliče pooblaščeno varnostno službo, ki motečega uporabnika odstrani iz knjižničnih prostorov.

8. člen
Član

Član knjižnice je fizična ali pravna oseba, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom pristopne izjave obveže, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva, storitev, prostorov in opreme ravnal v skladu s tem pravilnikom in ostalimi akti knjižnice in da sprejema splošne pogoje poslovanja, določene s tem pravilnikom.

IV. NASTANEK ČLANSTVA

9. člen
Vpis

Fizična oseba se lahko v knjižnico vpiše osebno v prostorih knjižnice ali s spletnim vpisom preko spletne strani knjižnice.
Pravna oseba se v knjižnico vpiše izključno osebno v prostorih knjižnice.
Uporabnik izpolni pristopno izjavo in s podpisom potrdi, da se strinja s pravili knjižnice. Ob vpisu mora poravnati članarino, če to določa njegov status, in strošek nove izkaznice.
Članska izkaznica ni prenosljiva. Za fizične osebe je izkaznica lahko tiskana ali elektronska (v aplikaciji mCOBISS), za pravne osebe pa izključno tiskana.

10. člen
Članarina

Član plača članarino vnaprej po veljavnem ceniku za obdobje 12 mesecev.
Za pravne osebe velja višja članarina.
Do znižane članarine so ob predložitvi ustreznih dokazil (kuponov) upravičeni dijaki in študenti do vključno 26. leta starosti in člani Sveta gorenjskih sindikatov (Kranj).
Plačila članarine so oproščeni mladi uporabniki do dopolnjenega 18. leta starosti in odrasli uporabniki:
– ki predložijo potrdilo o brezposelnosti Zavoda RS za zaposlovanje (mlajše od enega meseca),
– ki predložijo potrdilo o prejemanju denarne socialne pomoči Centra za socialno delo (varstveni dodatek, nadomestilo za invalidnost, socialna pomoč),
– ki pokažejo Evropsko kartico za invalide ali odločbo ustreznega državnega organa (CSD, ZPIZ, ZZZS),
– azilanti (izkaznica prosilca za mednarodno zaščito, izdana v RS),
– begunci (dovoljenje za bivanje v RS ali odločba o statusu begunca),
– člani bibliotekarskih društev (članska izkaznica društva z nalepko za tekoče leto).
Uslužbenci knjižnice, prostovoljci in študenti v času dela v knjižnici ter upokojenci, ki so se upokojili v knjižnici, so oproščeni plačila članarine in zamudnine.
Direktor knjižnice lahko določi še dodatne posameznike in skupine, ki so oproščeni plačila članarine in drugih finančnih obveznosti v zvezi z izposojo gradiva. Prav tako lahko direktor knjižnice ob kulturnem prazniku ali drugih izjemnih dogodkih odobri znižano ali brezplačno članarino članom, ki se prvič vpišejo v knjižnico.

11. člen
Odrasli uporabniki

Odrasli uporabniki knjižničnih storitev so uporabniki, starejši od 18 let.
Ob vpisu v knjižnici izpolnijo in podpišejo pristopno izjavo ter se izkažejo z osebnim dokumentom s fotografijo. Pravico do članstva si pridobijo s plačilom članarine. Višina članarine je objavljena v ceniku, ki ga sprejme Svet knjižnice in velja eno leto (12 mesecev) od datuma vpisa ali podaljšanja članstva.

12. člen
Mladi uporabniki

Mladi uporabniki knjižničnih storitev so uporabniki, ki so stari do 18 let in so oproščeni plačila članarine.
Mlade uporabnike do dopolnjenega 15. leta v knjižnico vpišejo starši ali skrbniki. Ob vpisu starši ali skrbniki izpolnijo in podpišejo pristopno izjavo ter se izkažejo s svojim veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. Mladi uporabniki nad 15 let ob vpisu izpolnijo in podpišejo pristopno izjavo ter se izkažejo s svojim veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.

13. člen
Pravne osebe

Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom pristopne izjave za pravne osebe obveže, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva, storitev, prostorov in opreme ravnal v skladu s tem pravilnikom in ostalimi akti knjižnice.
Za koriščenje storitev knjižnice lahko odgovorna oseba pooblasti drugo osebo. Ob vpisu knjižnica pooblaščencu izda tiskano člansko izkaznico in jo zaračuna po veljavnem ceniku. Knjižnica lahko pravni osebi po dogovoru izda tudi več članskih izkaznic. Pravnim osebam knjižnica ne dovoljuje uporabe e-članskih izkaznic v aplikaciji mCOBISS. Če pravni osebi knjižnica izda več kot 5 članskih izkaznic, z njo podpiše posebno pogodbo.
Pooblaščena oseba je odgovorna za člansko izkaznico, njeno uporabo, podaljševanje rokov izposoje in za vse terjatve na članski izkaznici, ki jih je dolžna tudi poravnati.
Odgovorna oseba je dolžna pred vpisom poslati knjižnici seznam pooblaščenih oseb, katerega mora en mesec pred potekom članarine obnoviti.
Pravna oseba je dolžna članarino in strošek članskih izkaznic poravnati pred koriščenjem ali podaljšanjem njihove veljavnosti.

14. člen
Tuji državljani

Tuji državljan, ki začasno biva v Republiki Sloveniji, mora ob vpisu predložiti potni list, osebno izkaznico ali drug ustrezen dokument, s katerim je mogoče preveriti njegovo identiteto, ter dokazilo o začasnem bivališču v Republiki Sloveniji.

15. člen
Prenehanje članstva

Članstvo v knjižnici preneha, če član po preteku veljavne članarine članstva ne obnovi.
V kolikor član v enem koledarskem letu po preteku članarine te ne obnovi, ga je knjižnica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o knjižničarstvu dolžna brisati iz evidence članov.
Član lahko prekine članstvo v knjižnici na svojo željo. V tem primeru mora podati pisno zahtevo, kamor navede številko članske izkaznice, ime in priimek, datum rojstva in naslov prebivališča. Pred prenehanjem članstva morajo biti urejene vse obveznosti člana do knjižnice (vrnjeno gradivo in poravnane finančne obveznosti).
Že plačane članarine knjižnica ne vrača. Če se uporabnik želi ponovno vpisati v knjižnico, mora postopek vpisa ponoviti in plačati članarino.
Članstvo se lahko prekine tudi zaradi grobih kršitev tega pravilnika, hišnega reda ali drugih predpisov (kraje, zlorabe, druge kršitve). O tem odloča direktor knjižnice s sklepom, na podlagi katerega se članu za določen čas odvzame vse ali nekatere pravice do uporabe in obiskovanja knjižnice. Ob tem mora biti vrnjeno vse gradivo in poravnane finančne obveznosti.

16. člen
Uporaba osebnih podatkov člana knjižnice

Članu knjižnice se zagotavlja varstvo in tajnost osebnih podatkov, ki jih je ob vpisu ali kasneje izročil knjižnici za njeno uporabo in zaradi evidence članstva v knjižnici.
Osebne podatke posameznega člana knjižnica ne sme posredovati tretjim osebam, razen če je to v soglasju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vse osebe, ki pri delu v knjižnici pridejo v stik z osebnimi podatki člana knjižnice, so te podatke dolžne varovati kot poslovno tajnost.
Knjižnica zbira, hrani in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke zbira za potrebe dela knjižnice in zavarovanja gradiva. Namen, za katerega se podatki zbirajo je: pošiljanje opominov in drugih obvestil v zvezi z izposojo gradiva ter obvestil o postopku izterjave, dostava gradiva na dom, seznanjanje z novostmi, obveščanje o rezerviranem gradivu, prireditvah, projektih, posebnih ponudbah in drugih dejavnostih knjižnice, spremembah pravilnika o poslovanju knjižnice in obveščanje o uveljavitvah ali spremembah drugih predpisov in pravil, ki urejajo pravice in dolžnosti članov knjižnice.

17. člen
Članska izkaznica

Članska izkaznica velja v vseh enotah Mestne knjižnice Kranj. Članska izkaznica je lahko tiskana ali elektronska v aplikaciji mCOBISS.
Član mora za izposojo gradiva vedno predložiti člansko izkaznico. Tiskana članska izkaznica je veljavna, če ni poškodovana in so na njej pravilno izpisani imetnikovi podatki: ime, priimek in članska številka. Samo tiskana članska izkaznica omogoča dostop do 24-urnega nabiralnika za vračilo gradiva in uporabo računalnikov v prvem in drugem nadstropju v Knjižnici Globus. Član jo lahko prevzame osebno v enoti, kjer se je vpisal.
Članska izkaznica ni prenosljiva in jo sme uporabljati samo član, na čigar ime je izdana. Imetnik članske izkaznice je osebno materialno in kazensko odgovoren za zlorabo članske izkaznice, dokler knjižnice ne obvesti o njeni izgubi ali odtujitvi.
Za mlade člane v primeru zlorabe članske izkaznice odgovarjajo njihovi starši ali skrbnik, na otrokovo izkaznico pa si ne smejo izposojati gradiva zase.
Na zahtevo delavca knjižnice ali pooblaščenega varnostnika je član knjižnice ob izhodu dolžan pokazati izposojeno gradivo, člansko izkaznico in osebni dokument s fotografijo.
Članska izkaznica, katere zaporedna številka je bila brisana iz baze članov se ne more več uporabljati.

18. člen
Izguba izkaznice in sprememba osebnih podatkov

Član knjižnice je o izgubi tiskane članske izkaznice dolžan takoj obvestiti knjižnico. Izgubljeno tiskano člansko izkaznico knjižnica nadomesti z novo in jo zaračuna po veljavnem ceniku.
Član knjižnice je dolžan sporočiti vsako spremembo bivališča in drugih osebnih podatkov, ki jih je ob vpisu v knjižnico zapisal na pristopni izjavi, in sicer najkasneje v 21 dneh, tj. v času običajnega roka izposoje.

V. IZPOSOJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

19. člen
Pogoji izposoje

Knjižnično gradivo, s katerim razpolaga knjižnica, je dostopno vsem uporabnikom knjižnice. Izposoja gradiva na dom pa je dovoljena le članom knjižnice ob predložitvi članske izkaznice.
Članom knjižnice, ki zaradi invalidnosti, bolezni, starosti ne morejo obiskati knjižnice, knjižnica po predhodnem dogovoru dostavi želeno gradivo na dom.

20. člen
Pooblastilo člana

Na podlagi pisnega pooblastila člana knjižnice, ki zaradi bolezni ali drugega upravičenega razloga ne more sam priti v knjižnico, lahko knjižnično gradivo izjemoma prevzame tudi oseba, ki ni imetnik izkaznice.
Pooblastilo je veljavno 3 dni. Vsebovati mora naslednje podatke:
– ime in priimek člana knjižnice in njegov naslov,
– številko članske izkaznice,
– ime in priimek pooblaščenca in njegov naslov,
– datum,
– lastnoročni podpis člana.
Pooblaščenec lahko prevzame gradivo s predložitvijo pooblastila in članske izkaznice.
V izjemnih primerih (trajna invalidnost, bolezen, daljša kot tri mesece ipd.) lahko na osnovi pisne vloge člana, knjižnica odobri daljšo veljavnost pooblastila.

21. člen
Izposoja na dom

Član knjižnice si lahko v eni enoti naenkrat izposodi do 15 enot knjižničnega gradiva. V času, ko računalniško vodena izposoja ni možna, si član lahko izposodi do 3 enote knjižničnega gradiva. Z eno izkaznico si ni mogoče izposoditi več izvodov istega naslova.
Član knjižnice si lahko izposodi in vrne gradivo v kateri koli enoti Mestne knjižnice Kranj.
Član lahko v času, ko so enote knjižnice zaprte, gradivo vrača v nabiralnika za vračanje gradiva (24 ur ob vhodu v Knjižnico Globus in v Krajevni knjižnici Cerklje na Gorenjskem). V nabiralnike lahko vrača gradivo, izposojeno v vseh enotah Mestne knjižnice Kranj. Vračilo gradiva knjižnica evidentira prvi naslednji dan odprtosti. Na ta dan obračuna tudi morebitno zamudnino za vrnjeno gradivo.

22. člen

Knjižnica članu omogoča izpis seznama izposojenega gradiva in morebitnih dolgov. Stanje lahko član preveri tudi v spletni storitvi Moja knjižnica. Član je sam odgovoren za spremljanje stanja izposojenega gradiva in morebitnih dolgov na svoji članski izkaznici.
Po vrnitvi izposojenega gradiva v knjigomat, mora član sam preveriti stanje na svoji članski izkaznici in opozoriti na morebitne nepravilnosti. Kasnejših reklamacij knjižnica ne bo upoštevala.

23. člen
Roki za izposojo knjižničnega gradiva in opreme

Rok za izposojo knjižničnega gradiva je 21 dni. Možno ga je podaljšati, najdaljši skupni rok izposoje je 42 dni. Če član roka ne podaljša pravočasno, mora za obdobje od datuma poteka izposoje do datuma podaljšanja plačati zamudnino.
Rok za izposojo e-knjig je 14 dni, rok za izposojo bralnikov je 28 dni.
Član lahko podaljša rok izposoje osebno v knjižnici, po telefonu, v aplikaciji mCOBISS ali preko spletne storitve Moja knjižnica. Za dostop do storitve Moja knjižnica član potrebuje geslo, ki ga v evidenco njegovih podatkov vpiše knjižničar. Pri spletnem vpisu geslo vpiše član sam.
Za zelo iskano knjižnično gradivo lahko pristojni delavci knjižnice rok izposoje skrajšajo. Na krajši rok izposoje je član opozorjen tudi pisno, na seznamu izposojenega gradiva, ki ga prejme ob izposoji.
Enkrat letno lahko knjižnica na željo člana odobri izredni rok izposoje brez podaljševanja knjižničnega gradiva v skupnem trajanju 42 dni, kar ne velja za bralnike.
Podaljšanje roka izposoje knjižničnemu gradivu, ki je rezervirano, ni možno. Prav tako ni možno podaljšati roka izposoje e-knjigam in bralnikom.

24. člen
Omejitev izposoje

Član knjižnice si ne more izposoditi na dom čitalniškega gradiva, ki je označeno z nalepko »Ni za izposojo na dom«, gradiva iz posebnih zbirk, arhivskega gradiva, zadnje številke katere koli serijske publikacije in serijskih publikacij, ki so starejše od dveh let.

25. člen
Rezervacija knjižničnega gradiva in opreme

Član knjižnice lahko rezervira knjižnično gradivo osebno, po telefonu, v aplikaciji mCOBISS ali preko spletne storitve Moja knjižnica. V aplikaciji mCOBISS in storitvi Moja knjižnica lahko rezervirajo gradivo le tisti člani, ki imajo v nastavitvah storitve Moja knjižnica vnesene podatke za obveščanje preko e-pošte, potisnega sporočila ali SMS-obvestil in izbrane nastavitve e-obveščanja. Nastavitve izbere uporabnik sam.

Po telefonu lahko član rezervira do 3 enote knjižničnega gradiva, naenkrat pa ima lahko rezerviranih največ 10 enot knjižničnega gradiva v vseh enotah skupaj.

Možne so rezervacije vseh vrst knjižničnega gradiva in opreme, ki ju knjižnica izposoja na dom. O pripravljenem gradivu knjižnica obvesti člana na dogovorjen način. Član mora gradivo prevzeti v izbrani enoti knjižnice v 4 delovnih dneh od prejema obvestila. Član lahko rezervacijo izposojenega gradiva prekliče po telefonu, v aplikaciji mCOBISS ali storitvi Moja knjižnica.

Članu, ki v dogovorjenem roku ne prevzame pripravljenega gradiva, knjižnica zaračuna stroške neprevzetega gradiva po veljavnem ceniku. V kolikor član rezervira gradivo s statusom “prosto” in si isto gradivo želi izposoditi drug član, ima pri izposoji prednost član, ki je v knjižnici.

26. člen
Medknjižnična izposoja

Knjižnica opravlja storitev medknjižnične izposoje, kar članom omogoča izposojo gradiva iz drugih slovenskih knjižnic. Tudi Mestna knjižnica Kranj posoja svoje gradivo drugim knjižnicam. Gradivo knjižnica izposodi članu po pravilih knjižnice, ki gradivo posoja (npr. rok izposoje ipd.). Dobavnih rokov za naročeno gradivo knjižnica ne more jamčiti.
Gradivo po medknjižnični izposoji član naroča:
– osebno v knjižnici,
– s posebno elektronsko naročilnico, ki se nahaja na spletni strani knjižnice,
– v spletni storitvi Moja knjižnica.
Prevzem in vračilo gradiva, izposojenega po medknjižnični izposoji, član lahko uredi le v Knjižnici Globus v Kranju.
Zaradi vzdrževanja kvalitete zbirke po medknjižnični izposoji knjižnica ne izposoja:
– serijskih publikacij (v ta namen član lahko naroči kopije (tudi elektronske) člankov, ki jih knjižnica zaračuna po veljavnem ceniku),
– čitalniškega gradiva, ki je označeno z nalepko »Ni za izposojo na dom«,
– arhivskega gradiva,
– gradiva iz posebnih zbirk,
– gradiva, ki ni primerno za pošiljanje.
Medknjižnično naročilo iz tujine poteka preko NUK ali UKM, knjižnica ga obračuna glede na dejanske stroške. Če storitev, ki jo je knjižnica opravila po naročilu člana, ni v ceniku storitev knjižnice, knjižnica sestavi posebno kalkulacijo stroškov in jo predloži članu v plačilo.
Član knjižnice, ki sodeluje v akcijah in na prireditvah promocije branja, ki jih organizira ali soorganizira knjižnica, je oproščen plačila stroškov medknjižnične izposoje za gradivo, ki ga uporablja v teh akcijah.
Dobavni rok za dostavo gradiva Mestne knjižnice Kranj je dva do pet delovnih dni.

27. člen

Knjižnica po svojem ceniku zaračuna medknjižnično izposojo gradiva, tako članu, ki je naročil gradivo po medknjižnični izposoji, kot drugi knjižnici, ki si je gradivo izposodila za svoje člane.
Izjema so gorenjske splošne knjižnice, s katerimi ima Mestna knjižnica Kranj v okviru posebnih območnih nalog drugačen dogovor.
Stroške medknjižnične izposoje plača ob prevzemu gradiva član knjižnice, ki je gradivo naročil, v znesku, ki je določen s cenikom knjižnice. Član je dolžan poravnati stroške medknjižnične izposoje po veljavnem ceniku, tudi če naročenega gradiva ne prevzame.

VI. IZGUBA IN POŠKODOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN OPREME
28. člen

Knjižnica je dolžna skrbeti za ustrezno stanje knjižničnega gradiva in opreme, ki ju mora pridobiti nazaj od vsakega uporabnika ter jo s pravilnimi pogoji hranjenja varovati pred uničenjem in poškodbami.
Član knjižnice je izposojeno knjižnično gradivo in opremo dolžan varovati pred poškodbami, uničenjem ali izgubo.
Član knjižnice je dolžan pred evidentiranjem izposoje gradiva preveriti, če je popolno in nepoškodovano. Član je o poškodbi dolžan obvestiti knjižničarja, ta pa presoditi, ali je poškodovano gradivo še primerno za izposojo oziroma vpiše samo opombo o poškodbi.

29. člen
Varovanje knjižničnega gradiva

Za zaščito knjižničnega gradiva knjižnica uporablja zvočni alarmni varnostni sistem. V primeru sprožitve tega sistema so uporabniki knjižnice dolžni sodelovati z delavci knjižnice oziroma pooblaščenim varnostnikom pri odpravi vzroka, zaradi katerega se je sprožil alarm.

30. člen
Poškodovanje knjižničnega gradiva in opreme

Če član knjižnice izposojeno knjižnično gradivo ali opremo poškoduje v taki meri, da je potrebna ponovna vezava ali popravilo, mora plačati stroške ponovne vezave oziroma popravila. Prav tako mora član knjižnice plačati stroške drugih obnovitvenih posegov v knjižnično gradivo in opremo, če je do poškodbe prišlo iz vzrokov na njegovi strani.
Če knjižnični delavec ob vračilu knjižničnega gradiva ali opreme ugotovi, da je bila nalepka s črtno kodo ali RFID-nalepka na gradivu ali opremi namerno uničena, zaračuna uporabniku odškodnino po ceniku.

31. člen
Nadomestilo za izgubljeno oz. uničeno knjižnično gradivo in opremo

Izgubljeno ali uničeno knjižnično gradivo in opremo mora uporabnik nadomestiti z enakim novim knjižničnim gradivom ali opremo. Če tega ne stori v enem mesecu, knjižnica zaračuna odškodnino v višini prodajne cene knjižničnega gradiva in opreme. Za gradivo, za katerega knjižnica ne more pridobiti podatka o vrednosti ali je le-to starejše od 10 let, zaračuna odškodnino in obdelavo zamenjanega gradiva po ceniku.
Za izgubljeno, uničeno ali poškodovano redko knjižnično gradivo, arhivsko knjižnično gradivo in knjižnično gradivo iz posebnih zbirk, odškodnino s pomočjo zunanjih strokovnjakov določi direktor knjižnice.

32. člen
Podarjeno gradivo

S podarjenim gradivom razpolaga knjižnica po svoji presoji glede na potrebe. Darovalec ob predaji gradiva knjižnici podpiše izjavo, da se strinja s pogoji darovanja.

VII. OPOMINI, ZAMUDNINA IN IZTERJAVA

33. člen
Zamudnina

Kadar član knjižnice izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, to je pred dnevom ali na dan izteka roka izposoje, je v zamudi z vračilom in mora poravnati stroške zamudnine po veljavnem ceniku.
Tolerančni dan za vrnitev gradiva je prvi dan po izteku roka izposoje, ko se članu zamudnina ne obračuna. Če član izposojeno gradivo vrne kasneje kot prvi dan po poteku roka izposoje, knjižnica zamudnino obračuna od prvega prekoračenega dne dalje.

34. člen
Opomini

Člana je knjižnica dolžna opominjati na vrnitev gradiva s pisnimi opomini. Prvi opomin knjižnica pošlje (najprej) osmi koledarski dan po izteku (prekoračitvi) roka izposoje, drugi in tretji opomin (tj. opomin pred izterjavo) pa v presledkih po 14 koledarskih dni, tretji opomin pošilja priporočeno. Knjižnica opomine izdeluje ob sredah, kar lahko zamakne pisni opomin za teden dni.
Skupaj z opominom knjižnica članu pošlje tudi izpis evidentiranega gradiva, ki si ga je izposodil, a ga v določenem roku ni vrnil. Član knjižnice je prejeti izpis izposojenega knjižničnega gradiva dolžan pregledati in takoj javiti knjižnici morebitne pripombe. Kasnejših reklamacij knjižnica ne upošteva.

35. člen
Izterjava

Če po prejemu treh opominov član v roku petnajst dni od zadnjega opomina ne vrne izposojenega gradiva, knjižnica terjatev preda pooblaščeni organizaciji za izterjavo oziroma odvetniku.
Gradiva v izterjavi ni možno nadomestiti z drugim gradivom, temveč mora član vrniti zahtevano gradivo ali pa zanj plačati odškodnino.
Izterjavo knjižnica zaračunava v skladu s cenikom pooblaščene organizacije za izterjavo.
Dokler član v postopku izterjave ne poravna svojih obveznosti, ne more uporabljati storitev knjižnice.
Knjižnica enkrat letno obvesti člane z neporavnanimi finančnimi terjatvami nad določenim zneskom o višini dolga do knjižnice in jih pozove k plačilu.
Če član kljub pozivu ne poravna svojega finančnega dolga v petnajstih dneh od izstavitve obvestila, knjižnica terjatev preda pooblaščeni organizaciji za izterjavo oziroma odvetniku.

36. člen
Poravnava obveznosti

Dokler član ne poravna dolga, ki je višji od zneska letne članarine za odraslega uporabnika ali starejši od 21 dni, ne more uporabljati knjižničnih storitev, ki so namenjene izključno članom.
Član knjižnice, ki je poravnal nastale stroške, je dolžan takoj pregledati potrdilo o plačilu in ga zadržati do odhoda iz knjižnice. Kasnejših reklamacij knjižnica ne upošteva.
Članu knjižnice, ki živi v težkih socialnih razmerah, lahko v izjemnih primerih knjižnica omogoči poravnavo zamudnine in morebitne odškodnine v več obrokih ali odpiše terjatev na osnovi prošnje, ki jo član naslovi na knjižnico in ji priloži ustrezna potrdila.
Član knjižnice, ki zaradi izjemnih razmer (nesreče in podobno) ni mogel vrniti gradiva oziroma mu podaljšati roka izposoje osebno, telefonsko, preko aplikacije ali spleta in so mu nastale terjatve, lahko vloži prošnjo za oprostitev plačila nastalih terjatev. Prošnjo naslovi na direktorja in ji priloži uradna potrdila.
Knjižnica omogoča plačilo vseh dolgov in terjatev tudi z negotovinskim plačilom izven knjižnice preko eUJP, v sklopu spletne storitve Moja knjižnica ali na tekoči račun knjižnice.

VIII. UPORABA RAČUNALNIKOV, OPREME IN PROSTOROV
37. člen

Uporabnik knjižnice lahko uporablja osebne računalnike in pripadajočo opremo, ki je namenjena uporabnikom. V času dela na računalniku je materialno odgovoren za vse strojne in programske okvare.
Knjižnični delavec lahko prepove uporabo osebnega računalnika tistemu uporabniku, ki ne upošteva določil pravilnika.
Uporabnik knjižnice lahko uporablja osebne računalnike, druge naprave in prostore v skladu s hišnim redom in pravili, ki jih določi direktor. Za morebitno škodo, ki jo uporabnik povzroči z uporabo računalnikov in drugih naprav knjižnice, je materialno odgovoren sam.
Prostore knjižnice, ki so namenjeni računalniškemu usposabljanju (učilnice) in prireditvam (dvorana, pravljična soba, ustvarjalna soba) lahko knjižnica v skladu z veljavnim cenikom oddaja v najem.
Neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Mestni občini Kranj, lahko brezplačno enkrat letno v času odprtosti do tri ure uporabljajo dvorano v Knjižnici Globus za prireditve, ki imajo kulturni, izobraževalni, informativni, razvedrilni ali drug značaj, ki je v skladu z dejavnostjo in poslanstvom knjižnice.
Avtorji ali založbe lahko po dogovoru s knjižnico organizirajo prodajo svojih del obiskovalcem. Vse obveznosti, ki se nanašajo na predstavitev del in prodajo bremenijo avtorja oziroma založnika.
Mestna občina Kranj lahko uporablja dvorano knjižnice brezplačno.
Prostori knjižnice se ne morejo uporabljati za verske obrede in shode političnih strank.
Brezplačna uporaba dvorane je možna samo za prireditve, za katere se ne pobira vstopnina, kotizacija ali drug finančni prispevek in nimajo komercialnega značaja.
Zveze društev knjižničarjev Slovenije, združenja knjižnic in regionalna knjižničarska društva s sedežem na Gorenjskem lahko uporabljajo dvorano knjižnice za strokovna srečanja brezplačno.

IX. HIŠNI RED

38. člen

Hišni red potrdi direktor knjižnice.

39. člen

V Knjižnici Globus za varovanje obiskovalcev, zaposlenih, prostorov, knjižničnega gradiva in opreme skrbi pooblaščena varnostna služb, uporablja se tudi video nadzor. Na izvajanje video nadzora opozarja ustrezna signalizacija.
Knjižnica s posnetki video nadzora ravna v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

X. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen

Če uporabnik ali član ne upošteva določil tega pravilnika in hišnega reda, mu lahko knjižnica začasno prepove uporabo knjižnice, člana pa lahko za največ eno leto izključi iz članstva knjižnice.

41. člen
Sporazumno reševanje sporov

Uporabnik se lahko v primeru manjših nesporazumov obrne na knjižničarja za informacijskim pultom, pritožbo lahko napiše v Knjigo predlogov, mnenj in pritožb, se ustno ali pisno obrne na vodjo službe, piše v spletni obrazec Pohvale in pripombe ali pisno na direktorja knjižnice. Za reševanje pisnih pritožb je zadolžen direktor knjižnice oz. komisija, ki jo direktor pooblasti.

42. člen
Reševanje sporov na sodišču

Za reševanje vseh sporov, ki jih Mestna knjižnica Kranj in njeni uporabniki ne bodo mogli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kranju.

XI. KONČNE DOLOČBE

43. člen

Pravilnik mora biti v vseh enotah postavljen na vidnem mestu in na voljo članom knjižnice.

44. člen

Z uveljavitvijo tega Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Kranj preneha veljati Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja z dne 7. 2. 2018 s popravki in spremembami.

45. člen

Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi na oglasni deski na sedežu Mestne knjižnice Kranj na Gregorčičevi ulici 1 v Kranju in se uporablja od tega dne dalje.

46. člen

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Breda Karun, direktorica

Kranj, 18. 10. 2019
Številka: 013/652-2019