Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Medknjižnična izposoja   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja  in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavljamo Katalog informacij javnega značaja na spletu.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1
4000 Kranj
SI Slovenija

Odgovorna uradna oseba: Breda Karun, direktorica
Datum prve objave kataloga: 1. 5. 2005
Datum zadnje spremembe: 2. 8. 2019
Katalog je dostopen na tem spletnem naslovu.

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna na sedežu organa.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Javni zavod Mestne knjižnice Kranj opravlja v skladu z Zakonom o knjižničarstvu javno službo na področju knjižnične dejavnosti, poleg tega pa opravlja tudi mnoge druge naloge.

Glavne naloge so:

 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu
 • nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • opravlja domoznansko dejavnost,
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
 • nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam svojega območja,
 • z dejavnostjo potujoče knjižnice zagotavlja na svojem območju dostop do knjižničnega gradiva, kjer ni krajevnih knjižnic
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti
 • pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
 • se vključuje v vseživljenjsko učenje,
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
 • usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja
 • zagotavlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva
 • opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

UPRAVA

Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 201-35-71
e-naslov: mkk@mkk.si
Breda Karun, direktorica

RAČUNOVODSKO ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

Vodja: Tina Kokalj Grebenc (tina.grebenc@mkk.si)
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 201-35-53

SLUŽBA ZA NABAVO IN OBDELAVO GRADIVA

Vodja: Katarina Peric (katarina.peric@mkk.si)
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 201-35-65

SLUŽBA ZA IZPOSOJO IN INFORMACIJE

Vodja: Jana Zeni Bešter (jana.bester@mkk.si)
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 201-35-73

SLUŽBA ZA PRIREDITVE

Vodja: Nina Svetelj (nina.svetelj@mkk.si)
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 201-35-57

Organigram organa:

Svet knjižnice: