Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja  in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavljamo Katalog informacij javnega značaja na spletu.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1
4000 Kranj
SI Slovenija

Odgovorna uradna oseba: Breda Karun, direktorica
Datum prve objave kataloga: 1. 5. 2005
Datum zadnje spremembe: 3. 3. 2019
Katalog je dostopen na tem spletnem naslovu.

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna na sedežu organa.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Javni zavod Mestne knjižnice Kranj opravlja v skladu z Zakonom o knjižničarstvu javno službo na področju knjižnične dejavnosti, poleg tega pa opravlja tudi mnoge druge naloge.

Glavne naloge so:

 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu
 • nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • opravlja domoznansko dejavnost,
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
 • nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam svojega območja,
 • z dejavnostjo potujoče knjižnice zagotavlja na svojem območju dostop do knjižničnega gradiva, kjer ni krajevnih knjižnic
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti
 • pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
 • se vključuje v vseživljenjsko učenje,
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
 • usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja
 • zagotavlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva
 • opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

UPRAVA

Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 201-35-71
e-naslov: mkk@mkk.si
Breda Karun, direktorica

RAČUNOVODSKO ADMINISTRATIVNI ODDELEK

Vodja: Tina Kokalj Grebenc (tina.grebenc@mkk.si)
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 201-35-53

ODDELEK ZA NABAVO IN OBDELAVO GRADIVA

Vodja: Katarina Peric (katarina.peric@mkk.si)
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 201-35-65

ODDELEK ZA DELO Z UPORABNIKI

Vodja: Jana Zeni Bešter (jana.bester@mkk.si)
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 201-35-73

ODDELEK ZA MARKETING IN PRIREDITVE

Vodja: Nina Svetelj (nina.svetelj@mkk.si)
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 201-35-57

Organigram organa:

Svet knjižnice:

Strokovni svet knjižnice:

 • Veronika Osredkar, predsednica
 • Maja Vunšek, namestnica predsednice
 • Sabina Šolar
 • Aleš Klemen
 • Dita Urh

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe:
Breda Karun, direktorica (mkk@mkk.si)
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 201-35-71

2. c Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

Zakonski in podzakonski predpisi za področje kulture

2. d Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strateški načrt Mestne knjižnice Kranj, Revizija strateškega načrta 2015–2020
Strateški načrt Mestne knjižnice Kranj 2021-2025

2. e Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 • izposoja knjižničnega gradiva
 • premične zbirke
 • prireditve in dejavnosti za mlade
 • prireditve in dejavnosti za odrasle
 • razstavna dejavnost
 • CIPS – Center za informiranje in poklicno svetovanje
 • elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja
 • vodeni ogledi knjižnice
 • predstavitve gradiv iz Posebnih zbirk
 • informacijsko opismenjevanje

2. f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zbirka podatkov o uporabnikih:

Register zbirk osebnih podatkov Mestne knjižnice Kranj je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca RS.

Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001).

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Andra Bernik
elektronski naslov: varstvo.op@mkk.si

2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Knjižnični katalog Cobiss
 • Prešerniana
 • Fotografije kranjskih družin
 • Prešernova poezija v različnih nacionalnih izdajah

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja so v elektronski obliki dostopne na tem spletnem naslovu.

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi knjižnice, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, s predhodno najavo na telefon: 04 201-35-71.

4. Stroškovnik iz 36. člena zakona ter morebitni cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

Morebitni stroški se obračunajo po naslednjem stroškovniku.