Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Vrednote, vizija in poslanstvo

VREDNOTE

Strokovnost

Na področju stroke presegamo standarde. S svojim delom izkazujemo odličnost in visoko strokovnost. Svoje kompetence razvijamo s sistematičnim in načrtnim izobraževanjem in samoizobraževanjem.

Sožitje

Sožitje razumemo kot skladne medsebojne odnose.  Spoštujemo različnost in jo sprejemamo. Verjamemo, da iz različnih pogledov nastane nova kvaliteta . V vseh situacijah ohranjamo dostojanstvo do sogovornika in do sebe.  Gojimo medsebojno zaupanje. Poštenost do sodelavcev in uporabnikov je temelj našega delovanja.

Povezanost

Zaposleni se čutimo med seboj povezani in čutimo pripadnost knjižnici. Povezujemo se tudi s prostovoljci, ki pomembno prispevajo k delovanju knjižnice. Do presežnih rezultatov nas vodi timsko delo. Sodelujemo in se dopolnjujemo. Svoje storitve prilagajamo lokalnemu okolju in mu dajemo prednost. Povezujemo se na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Ustvarjalnost

Knjižnica je prostor za nove ideje, kjer spodbujamo ustvarjalnost tako med zaposlenimi kot tudi med uporabniki. Pozitiven odnos do ustvarjalnosti nam daje elan in nas dodatno motivira.

Odgovornost

Kot ustanova smo odgovorni do širše družbe, ustanovitelja in lokalne skupnosti, pri delu pa do uporabnikov, sodelavcev in materialnega okolja. Vseh delovnih nalog se lotimo zavzeto in odgovorno.

Trajnostni razvoj

Stremimo k trajnostnemu razvoju na področju družbe in okolja. Spodbujamo ekološko razmišljanje in obnašanje. Prek delavnic, predavanj, razstav in osebnega zgleda izobražujemo, kako spoštovati svet in ljudi za sedanjost in prihodnost.

VIZIJA

Naša knjižnica je središče učenja, kulture in gonilo socialnega napredka. S svojim delovanjem vplivamo na spremembe v lokalnem in širšem okolju.

POSLANSTVO

Smo hiša kulturnega izražanja in stičišče vseh generacij, most med različnimi kulturami, narodi in veroizpovedmi. Ponujamo uporabo in izposojo knjižničnega gradiva za izobraževanje, raziskovanje in prosti čas v  tiskani in elektronski obliki. Uporabnikom je na voljo sodobna informacijska in komunikacijska oprema.

Posebej skrbimo za zbiranje, hranjenje in ponudbo gradiva o lokalnem okolju. Izvajamo programe za spodbujanje bralne pismenosti, informacijsko opismenjevanje za vse generacije, vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje.

Nudimo odprt prostor za poslovna srečanja, druženje, igro, ustvarjalnost, izmenjavo mnenj, izkušenj in znanj. Z uporabniki sodelujemo pri oblikovanju vsebin in storitev knjižnice ter jih vključujemo v projekte.

Zaposleni smo srce knjižnice, upoštevamo mnenje vsakega sodelavca, spoštujemo drug drugega, se izobražujemo in spodbujamo timsko delo.

S svojimi storitvami podpiramo občinske razvojne strategije.

Smo osrednja območna knjižnica. Splošne knjižnice gorenjske regije povezujemo z razvojem skupnih storitev za različne skupine uporabnikov in skrbimo za povezovanje z ustanovami v lokalnem in širšem okolju.