Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri #hisarazgledov

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator).

2. Posredovanje podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro pošljite na elektronski naslov prireditve@mkk.si.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Organizator objavlja nagradno igro z namenom promocije dogodkov ob praznovanju sedemdesetletnice knjižnice junija 2017 ter promocije slogana »Mestna knjižnica Kranj – Hiša razgledov« in sicer na področju Republike Slovenije.

5. Objava in trajanje nagradne igre

Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.mkk.si. Nagradna igra poteka od 18. 5. 2017 do 10. 6. 2017.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrdi strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Mestni knjižnici Kranj in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če je v igri izžrebana katera koli izmed oseb, ki v igri ne smejo sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p.-ji v akciji ne morejo sodelovati.

S sodelovanjem v nagradni igri se uporabniki strinjajo z javno objavo podatkov, brezplačno objavo fotografij/videa ter njihovo uporabo v avdio, foto in video materialu organizatorja, na spletni strani www.mkk.si, na Facebook strani Mestne knjižnice Kranj ter ostalih komunikacijskih kanalih oz. medijih organizatorja (ime in priimek ter kraj).

7. Potek nagradne igre

Nagradna igra bo potekala na družbenem omrežju Instagram (Facebook Ireland, Ltd), na spletni strani organizatorja in Facebooku pa bodo objavljeni pozivi k sodelovanju.

V nagradni igri udeleženec sodeluje tako, da objavi fotografijo na svojem Instagram profilu, fotografiji pripiše značko #hisarazgledov in nas označi (@mestnaknjiznicakranj).

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje z več objavami, izbran pa je lahko samo enkrat.

8. Izbor nagrajencev

Med vsemi fotografijami na Instagramu bomo izbrali najbolj ustvarjalne in jih nagradili. Komisija bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja med 14. 6. in 16. 6. 2017. Organizator bo nagrajence objavil v roku 15 dni po zaključku nagradne igre na svoji spletni strani in Instagram profilu.

Izbor ne bo javen. Zapisnik o zmagovalcih z njihovimi osebnimi podatki se zapiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja. Komisija vodi zapisnik o poteku izbora:

  • imenovani člani komisije;
  • datum, čas in kraj izbora ustreznih objav;
  • število vseh pravočasno in pravilno prejetih objav;
  • rezultat izbora.

9. Nagrade

Med vsemi, ki bodo sodelovali v nagradni igri, bo organizator izbral sedem (7) zmagovalnih fotografij za katere bomo avtorjem podelili naslednje nagrade:

1.  nagrada: darilni bon Escape room Carniola (v vrednosti 60 €)
2.  nagrada: darilni bon Qlandia (v vrednosti 30 €)
3.  nagrada: darilni bon Qlandia (v vrednosti 20 €)
4.  nagrada: knjiga, Miljenko Jergović: Oče (Založba Sanje)
5.  nagrada: interaktivni strip, Miha Čelar: Bobri Voz (Celjska Mohorjeva družba)
6.  nagrada: knjiga, Orhan Pamuk: Rdečelaska (Založba Sanje)
7.  nagrada: knjiga, Tone Kuntner: Podorane sanje (Celjska Mohorjeva družba)

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

10. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izidu obveščeni s sporočilom preko družbenega omrežja Instagram s pozivom, naj se oglasijo na elektronski naslov prireditve@mkk.si, kjer bodo prejeli nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Nagrajenci morajo v roku 8 dni od prejema sporočila po elektronski pošti organizatorju na e-naslov prireditve@mkk.si posredovati svoje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • datum rojstva,
  • davčno številko ter
  • davčno izpostavo.

Sporočeni osnovni podatki nagrajenca ter davčna številka so pogoj za prejetje nagrade. Posredovani podatki morajo biti točni, v nasprotnem primeru je to lahko razlog, zaradi katerega se nagrada ne podeli. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator dovoljenje za predajo nagrade ter davčno številko in podpis pridobil od starša oziroma skrbnika nagrajenca.

V kolikor vrednost nagrade preseže zakonsko določeno mejo za obračun akontacije dohodnine, se bo ta obračunala in bo poravnana s strani organizatorja.

Nagrajenci bodo o načinu prevzema nagrade obveščeni pravočasno. V primeru, da nagrajenec v roku 8 dni po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne posreduje svojih podatkov, ni upravičen do nagrade. Nagrade se torej v takem primeru ne podeli.

 

11. Obdavčitev nagrad

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v primeru, da bodo izžrebani kot glavni nagrajenec, v skladu z 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 8 dni od prejema obvestila o nagradi.

V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za glavna nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. V primeru, da bo glavni nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oziroma skrbnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali tretja oseba utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Mestna knjižnica Kranj ne odgovarja za občasno nedelovanje spletnega mesta www.mkk.si ali nedelovanje družbenega omrežja Instagram, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Organizator se bo po najboljših močeh trudil na spletni strani www.mkk.si in svojem profilu na družbenem omrežju Instagram zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke, vendar uporabnike opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo netočnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do prekinitve nagradne igre v vsakem trenutku.

13. Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu

www.mkk.si. Za tolmačenje posameznih členov Pravil in splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri so izključno pristojni člani komisije ter zakoniti zastopnik organizatorja. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko člani komisije ter zakoniti zastopnik skupaj soglasno razveljavijo nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovijo.

14. Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki vseh sodelujočih se bodo shranjevali v bazo organizatorja.

15. Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov za namene promocije nagradne igre, obveščanja o nagradni igri, novostih in drugih promocijskih akcijah skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času trajanja nagradne igre ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

16. Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Kranju.

17. Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z dnem, 18. 5. 2017.

V Kranju, 18. 5. 2017