Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju #Najknjiga

1. člen: Organizator nagradnega natečaja

Organizator nagradnega natečaja je Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator).

2. člen: Posredovanje podatkov

Za vsebino nagradnega natečaja je izključno odgovoren organizator. Vsa vprašanja v zvezi z nagradnim natečajem pošljite na elektronski naslov prireditve@mkk.si.

3. člen: Privolitev

S sodelovanjem v nagradnem natečaju sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. člen: Namen nagradnega natečaja

Organizator objavlja nagradni natečaj z namenom promocije sedemdesetletnice knjižnice, in sicer na področju Republike Slovenije.

5. člen: Objava in trajanje nagradnega natečaja

Nagradni natečaj je objavljen na spletni strani http://www.mkk.si in poteka od 25. 9. 2017 do 12. 10. 2017.

6. člen: Sodelovanje v nagradnem natečaju

Pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec potrdi strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji. V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradnem natečaju sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v Mestni knjižnici Kranj in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradnega natečaja. Če je v natečaju izžrebana katera koli izmed oseb, ki v natečaju ne sme sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

Nagradni natečaj je namenjen le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p.-ji v akciji ne morejo sodelovati.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju se uporabniki strinjajo z javno objavo podatkov na spletni strani www.mkk.si, na Facebook  in Instagram strani Mestne knjižnice Kranj ter ostalih komunikacijskih kanalih oz. medijih organizatorja (ime in priimek ter kraj).

7. člen: Potek nagradnega natečaja

Nagradni natečaj bo potekal na družbenem omrežju Instagram (Facebook Ireland, Ltd), na spletni strani organizatorja, na Facebook strani pa bodo objavljeni pozivi k sodelovanju.

V nagradnem natečaju udeleženec sodeluje tako, da objavi na svojem Instagram profilu fotografijo ene ali več svojih najljubših knjig, ki jih lahko najdete v Mestni knjižnici Kranj, fotografiji pa pripiše značko #hisarazgledov in #Najknjiga ter nas označi (@mestnaknjiznicakranj).

Posamezen udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje z več objavami, izbran pa je lahko samo enkrat.

8. člen: Izbor nagrajencev

Med vsemi fotografijami bomo izbrali najbolj ustvarjalne in jih nagradili. Komisija bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja med 16. 10. in 17. 10. 2017. Organizator bo nagrajence objavil v roku 15 dni po zaključku nagradnega natečaja na svoji spletni strani in Instagram profilu.

Izbor ne bo javen. Zapisnik o zmagovalcih z njihovimi osebnimi podatki se zapiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja. Komisija vodi zapisnik o poteku izbora:

  • imenovani člani komisije;
  • datum, čas in kraj izbora ustreznih objav;
  • število vseh pravočasno in pravilno prejetih objav;
  • rezultat izbora.

9. člen: Nagrade

Med vsemi, ki bodo sodelovali v nagradnem natečaju, bo organizator izbral sedem (7) zmagovalnih fotografij za katere bomo avtorjem podelili naslednje nagrade:

1.  nagrada: knjiga Niko Grafenauer: Sončnica na rami (Mladinska knjiga)
2.  nagrada: knjiga Rachel Joyce: Nenavadno romanje Harolda Frya (Mladinska knjiga)
3.  nagrada: knjiga Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in 1/4 (Mladinska knjiga)
4.  nagrada: knjiga Jonas Jonasson: Morilec, ki je hotel v nebesa (Mladinska knjiga)
5.  nagrada: knjiga Fredrik Backman: Tu je bila Britt-Marie (Mladinska knjiga)
6.  nagrada: knjiga Orhan Pamuk: Rdečelaska (Založba Sanje)
7.  nagrada: knjiga Andreja Breznik: Po poteh skozi čas (Mladinska knjiga)

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

10. člen: Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izidu obveščeni s sporočilom preko družbenega omrežja Instagram s pozivom, naj se oglasijo na elektronski naslov prireditve@mkk.si, kjer bodo prejeli nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Nagrajenci morajo v roku 8 dni od prejema sporočila po elektronski pošti organizatorju na e-naslov prireditve@mkk.si posredovati svoje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • datum rojstva,
  • davčno številko ter
  • davčno izpostavo.

Sporočeni osnovni podatki nagrajenca ter davčna številka so pogoj za prejetje nagrade. Posredovani podatki morajo biti točni, v nasprotnem primeru je to lahko razlog, zaradi katerega se nagrada ne podeli. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator dovoljenje za predajo nagrade ter davčno številko in podpis pridobil od starša oziroma skrbnika nagrajenca.

V kolikor vrednost nagrade preseže zakonsko določeno mejo za obračun akontacije dohodnine, se bo ta obračunala in bo poravnana s strani organizatorja.

Nagrajenci bodo o načinu prevzema nagrade obveščeni pravočasno. V primeru, da nagrajenec v roku 8 dni po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne posreduje svojih podatkov, ni upravičen do nagrade.

11. člen: Obdavčitev nagrad

Sodelujoči v nagradnem natečaju so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v skladu z 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradnega natečaja) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 8 dni od prejema obvestila o nagradi.

V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za glavna nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. V primeru, da bo glavni nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oziroma skrbnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

12. člen: Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradnem natečaju na lastno odgovornost. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali tretja oseba utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju. Mestna knjižnica Kranj ne odgovarja za občasno nedelovanje spletnega mesta www.mkk.si ali nedelovanje družbenega omrežja Instagram, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Organizator se bo po najboljših močeh trudil na spletni strani www.mkk.si in svojem profilu na družbenem omrežju Instagram zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke, vendar uporabnike opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo netočnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradnega natečaja. Organizator si pridržuje pravico do prekinitve nagradnega natečaja v vsakem trenutku.

13. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim natečajem in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradnem natečajem priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradnega natečaja so v času trajanja nagradnega natečaja v celoti na vpogled na spletnem mestu

www.mkk.si. Za tolmačenje posameznih členov Pravil in splošnih pogojev sodelovanja v nagradnem natečaju so izključno pristojni člani komisije ter zakoniti zastopnik organizatorja. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko člani komisije ter zakoniti zastopnik skupaj soglasno razveljavijo nagradni natečaj v celoti in ga z ustreznimi popravki ponovijo.

14. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator natečaja se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki vseh sodelujočih se bodo shranjevali v bazo organizatorja.

15. člen: Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov za namene promocije nagradnega natečaja, obveščanja o nagradnem natečaju, novostih in drugih promocijskih akcijah skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradnega natečaja. V času trajanja nagradnega natečaja ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

16. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Kranju.

17. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z dnem, 18. 9. 2017.

 

V Kranju, 18. 9. 2017