Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Izposoja gradiva

Izposoja gradiva je postopek, v katerem knjižnični delavec pri članu avtomatizirano ali ročno evidentira izposojo knjižničnih enot na dom ali v čitalnico.

Možna je samo s predložitvijo članske izkaznice.

Brez izkaznice lahko član v enoti, v kateri si je gradivo izposodil, gradivo vrne ter koristi tiste storitve, ki jih knjižnica opravlja (tudi) po telefonu:

 • podaljšanje roka izposoje,
 • naročilo in
 • rezervacija.

Izposoja na dom

Član si na dom lahko izposodi:

 • največ 15 enot knjižničnega gradiva,
 • v času, ko računalniško vodena izposoja ni možna, največ 5 enot knjižničnega gradiva,
 • od tega največ 3 enote posamezne vrste neknjižnega gradiva (glasbenih zgoščenk, CD ROM-ov, video kaset in DVD-jev),
 • samo 1 izvod določenega naslova gradiva.

Član ob izposoji prejme seznam izposojenega gradiva, ki ga je dolžan pregledati pred odhodom iz knjižnice in opozoriti na morebitne nepravilnosti. Kasnejših reklamacij knjižnica ne bo upoštevala.

Roki za izposojo na dom:

21 dni: knjižno gradivo, revije, CD ROM-i, zvočne kasete

7 dni: CD-ji, DVD-ji, video kasete

42 dni: enkrat v koledarskem letu, razen za zelo iskano gradivo, glasbene zgoščenke in video kasete

 

Podaljševanje rokov za izposojeno gradivo

 • Rok za izposojo knjižničnega gradiva je 21 dni. Rok izposoje je mogoče podaljšati večkrat, vendar skupni rok za vrnitev gradiva nikoli ne preseže 42 dni oziroma 2 izposojevalni obdobji.  V primeru, da član roka ne podaljša pravočasno, mora za obdobje od datuma poteka izposoje do datuma podaljšanja plačati zamudnino.
 • Rok izposoje za glasbene zgoščenke, video kasete in DVD-je je 7 dni in ga ni možno podaljšati.
 • Za zelo iskano knjižnično gradivo lahko pristojni delavci knjižnice rok izposoje skrajšajo. Na krajši rok izposoje je član opozorjen tudi pisno, na seznamu izposojenega gradiva, ki ga prejme ob izposoji.
 • Podaljšanje roka izposoje za knjižnično gradivo, ki je vpisano na seznamu rezervacij, ni možno.
 • Podaljšanje ni avtomatično.

 

Član lahko podaljša rok izposoje:

 • v knjižnici ali po telefonu,
 • preko interneta – storitev Moja knjižnica,
 • po bibliofonu,
  tel: 031 90-90-29 ali 01 563-49-29.

Podaljšanje rokov izposoje preko interneta ali po bibliofonu je onemogočeno v naslednjih primerih:

 • rok izposoje gradiva je že potekel,
 • gradivo je rezervirano,
 • član ima zabeležene neporavnane obveznosti.

Če podaljšanja roka izposoje preko storitve Moja knjižnica ali po bibliofonu niste mogli izpeljati, pokličite v knjižnico na tel. številko 04 201 35 55 ali 04 201 35 66.

 

Izposoja v čitalnici

Samo v čitalnico si lahko obiskovalci knjižnice izposojajo:

 • gradivo iz priročne zbirke (enciklopedije, slovarji, …),
 • gradivo iz posebnih zbirk,
 • zadnje številke revij.

 

Rezervacija in naročilo gradiva

Gradivo, ki je trenutno izposojeno, je možno v oddelkih z avtomatizirano izposojo rezervirati osebno ali po telefonu.

 • Knjižnica opravlja rezervacije za vse vrste gradiva, ki jih sicer izposoja na dom.
 • Stroške rezervacije plača član po veljavnem ceniku.
 • O prispelem gradivu knjižnica obvesti člana po pošti ali telefonu.
 • Član mora gradivo prevzeti v 4 delovnih dneh od prejema obvestila.
 • Neprevzeto rezervirano gradivo se zaračuna po veljavnem ceniku.

Naročilo

 • Gradivo, ki ni izposojeno, je možno brezplačno naročiti po telefonu ali osebno, če član ob obisku knjižnice s seboj nima članske izkaznice.
 • Gradivo mora član prevzeti v 4 delovnih dneh od naročila.

 

Zamudnina in opomini

V primeru, da član gradiva ne vrne pravočasno, mora plačati stroške zamudnine po veljavnem ceniku.

Po 7 dneh od predvidenega roka za vračilo knjižnica izdela prvi opomin, drugega in tretjega pa v presledkih po 14 dni. Član prejme opomin po pošti.

 

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

Poškodovanje gradiva

Če član knjižnice izposojeno knjižnično gradivo poškoduje v taki meri, da ga je treba ponovno vezati, mora plačati stroške ponovne vezave. Prav tako mora član knjižnice plačati stroške drugih obnovitvenih posegov v knjižnično gradivo, če je do poškodbe prišlo iz vzrokov na njegovi strani.

Če knjižnični delavec ob vračilu gradiva ugotovi, da je bila nalepka s črtno kodo ali RFID nalepka na gradivu namerno uničena, zaračuna  uporabniku odškodnino po veljavnem ceniku.