Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

O projektu Modro brati in kramljati

Kratka vsebinska predstavitev projekta
Splošna pismenost današnjega prebivalstva omogoča, da se večina ljudi individualizira kot osebni posamezniki in ima možnost visokega osebnega kultiviranja. Branje je eden od glavnih načinov izobraževanja in osebnega oblikovanja. Z organizacijo mreže bralnih skupin želimo opozoriti, kako pomembna je bralna pismenost v vseh življenjskih obdobjih, da je branje koristno, da nudi užitek in da vključevanje v bralno skupino pomeni nenadomestljivo druženje in socializacijo.
Spodbujamo funkcionalno pismenost in leposlovno branje za estetski užitek. Vse to je za starejše bralce zelo pomembno, saj lahko ostajajo enakovredni sogovorniki mlajšim v pogovorih o domači in tuji knjižni produkciji. Spodbujanje bralne pismenosti je ključnega pomena za ranljive skupine prebivalstva, saj jim s tem omogočamo stik z okoljem in socializacijo.
Bralna srečanja so namenjena dvigu bralne kulture, ohranjanju lokalne kulturne dediščine, pridobivanju in ohranjanju kompetenc ter socializaciji udeležencev. Temeljijo na razvijanju bralne kulture, spodbujanju zanimanja za slovensko in prevodno leposlovje in pogovora o njem, razvijanju kritičnega vrednotenja prebranih del, izmenjavi izkušenj pri razvijanju bralne kulture, kreativnem pisanju, spodbujanju zanimanja za novosti na knjižnem trgu in medgeneracijskem sodelovanju.
Člani bralnih srečanj samostojno berejo književna dela, pozorno poslušajo branje oz. interpretacijo literarnih besedil, sodelujejo v pogovorih na bralnih srečanjih, izražajo svoje mnenje, vtise in kritično vrednotijo literarna besedila, z vprašanji in izražanjem mnenj sodelujejo v pogovoru z gosti, aktivno prispevajo k medgeneracijskemu sodelovanju s svojimi izkušnjami in znanjem ter ga posredujejo mlajšim generacijam, predlagajo literarna besedila za branje in teme pogovorov na srečanjih, oblikujejo in izražajo svoje mnenje o srečanjih ter predlagajo spremembe in izboljšave, navezujejo stike z udeleženci drugih bralnih srečanj oz. sorodnih interesnih skupin.
Aktivnost udeležencev in voditeljev bralnih srečanj je zelo pomemben za delovanje skupine. Vsak posameznik mora začutiti pripadnost skupini, zato člane in voditelje spodbujamo k čim večji aktivnosti. Organizatorji in vodje srečanj s kakovostno pripravo srečanj omogočajo aktivno sodelovanje udeležencev. Da je priprava čim boljša aktivno sodelujejo na strokovnih izobraževanjih.
Sodelovanje prostovoljcev ima velik družbeni pomen. Prinaša veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti, tako uporabnikom kot prostovoljcem in s tem krepi razvoj solidarne, humane in enakopravne družbe.
V Mestni knjižnici Kranj je organiziranih 22. bralnih skupin na področju Mestne občine Kranj in Gorenjske. Vodi jih 26 usposobljenih prostovoljcev in strokovnih delavcev knjižnice. Bralna srečanja so organizirana v domovih za starejše občane (Kranj, Preddvor, Naklo), v MKK – Globus in njenih krajevnih knjižnicah (Preddvor, Jezersko, Stražišče, Šenčur, Naklo), v krajevni skupnosti Golnik, v oskrbovanih stanovanjih v Kranju, v Centru Korak Kranj in v Društvu Barka v Zbiljah.

Kakovost in pomen projekta za obogatitev in razvoj slovenske bralne kulture, zlasti za zmanjševanje deleža nebralcev
S projekti spodbujanja branja dvigujemo bralno pismenost vseh generacij, od najmlajše do najstarejše. Med njimi so tudi ranljive skupine prebivalstva. V veliki meri je poudarek na mlajši generaciji, vendar pa je zelo pomembno spodbujanje bralne kulture pri starejših odraslih, ki so pomemben člen medgeneracijskega sožitja. Z branjem in druženjem starejše generacije, pripomoremo k pridobivanju in ohranjanju kompetenc in socializacijo udeležencev. Z medgeneracijskim druženjem pa prispevamo k ohranjanju kulturne dediščine. Predajanje svojih spoznanj in izkušenj potomcem je značilna človeška potreba in zmožnost. V povezavi z zmožnostjo, da človek osebno prevzema spoznanja drugih iz uskladiščenega kulturnega zaklada, omogoča razvoj posameznika in človeških kultur.
S projekti spodbujamo zanimanje za raznovrstna besedila z različnih področij za potrebe vseživljenjskega učenja in dejavno preživljanje prostega časa. Ne spodbujamo samo bralno pismenost, ampak tudi funkcionalno pismenost in druge nove pismenosti, ki so pomembne za osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti.
V dejavnost so vključeni prostovoljci, ki so svoj prosti čas namenili zvišanju bralne kulture med odraslimi. Udejstvovanje jim prinaša veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti, ravno tako pa tudi sodelujočim uporabnikom.
Z informiranjem in izobraževanjem omogočamo dostop do bralnega in drugega gradiva in svetujemo pri izboru in uporabi gradiva v vseh življenjskih obdobjih. S tem pa bralce spodbudimo k samostojnosti uporabe knjižničnih storitev in prostorov, ki so lahko del njihovega prostega časa.

PREDSTAVITVENI FILM

Projekt sofinancira

jak logo