Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Medknjižnična izposoja   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

O projektu Modro brati in kramljati

Vsebinska zasnova projekta glede na ciljno publiko

Redna tedenska bralna srečanja za starejše nad 80 let potekajo v domovih za starejše občane na področju treh občin, ki jih pokriva Mestna knjižnica Kranj (Naklo, Preddvor, Kranj). Strokovni delavci knjižnice in usposobljeni prostovoljci – voditelji BS, prebirajo izbrane odlomke izvirnega slovenskega in prevodnega leposlovja, deloma tudi poljudna strokovna besedila, ter vodijo razgovor, ki temelji na prebranih besedilih, predhodnem poznavanju slovenskih literarnih del, na kulturni in naravni dediščini, na starih navadah in običajih ter prenosu znanja in izkušenj na mlajše generacije. Velikega pomena je ohranjanje ljudskega izročila in zgodovinskega spomina. Srečanje poteka eno uro. Gostujoči avtorji popestrijo srečanja in spodbudijo udeležence k razgovoru.

Bralna srečanja za starejše nad 60 let potekajo enkrat tedensko ali enkrat na štirinajst dni, odvisno od strukture skupine, uro in pol. Udeleženci srečanj sami doma prebirajo knjige. Strokovni delavci knjižnice in usposobljeni prostovoljci na skupnih srečanjih vodijo razgovor o prebranih leposlovnih knjigah slovenskih in tujih avtorjev, o vrednotenju literarnih del, o pisateljih in njihovemu slogu pisanja. Udeleženci s svojimi predlogi vplivajo na vsebino srečanj in deloma na izbor književnih del. Na srečanjih z gosti aktivno sodelujejo v pogovoru z njimi. Udeleženci srečanj so redno seznanjeni z novostmi na literarnem trgu. Medgeneracijsko sodelovanje poteka preko mladih, udeležencev drugih bralnih srečanj po Gorenjski, ter knjižničarjev in prostovoljcev. Izbor gradiva upošteva slovensko knjižno produkcijo in literarne nagrade.

Mreža bralnih srečanj za starejše obsega 12 skupin na področju Mestne občine Kranj in Gorenjske. Vodijo jih strokovni delavci knjižnice in 18 usposobljenih prostovoljcev.

Poleg bralnih srečanj za starejše, v Mestni knjižnici Kranj potekajo tudi  medgeneracijska bralna srečanja, bralna srečanja za aktivne ženske, bralna srečanja za slepe in slabovidne in bralna srečanja za skupine s posebnimi potrebami. Vodijo jih strokovni delavci knjižnice in usposobljeni prostovoljci.

Mreža vseh bralnih skupin  v Mestni knjižnici Kranj obsega 16 bralnih skupin.
Sodelujemo na strokovnih srečanjih in prenašamo naše izkušnje in znanje po celotni Sloveniji.

Didaktična zasnova projekta

Bralna srečanja v domovih za starejše so namenjena dvigu bralne kulture, ohranjanju lokalne kulturne dediščine, pridobivanju in ohranjanju kompetenc ter socializacija udeležencev, zato se glede na njihovo stanje uporablja kombinacija doživljajskega branja ter razgovora in sicer v frontalni in skupinski obliki. Vsebinsko knjige zajemajo tematiko iz časa njihove mladosti in polpretekle zgodovine, kar je njihovo interesno področje, z izborom sledimo tudi pobudam udeležencev. Pogovor o določeni temi je popestren s predmeti in drugim knjižnim gradivom; predvidene so tudi projekcije kratkih odlomkov iz filmov in popestritev srečanja z glasbo.

Za bralna srečanja za starejše nad 60 let, izbor knjig vsebinsko ni omejen, saj je populacija udeležencev aktivna in spremlja sodobno dogajanje. Cilj srečanj je ohranjanje bralnih navad, dvig bralne kulture, ohranjanje lokalnega zgodovinskega spomina, pridobivanje in ohranjanje kompetenc starejših, njihova socializacija, spremljanje knjižnih novosti. Uporabljene metode in oblike so razgovor, delo z besedilom, razlaga, skupinsko delo, delo v dvojicah in individualno delo.

Organizatorji in voditelji srečanj so strokovni delavci in prostovoljci, ki so izobraženi in usposobljeni za delo s starejšimi, slepimi in slabovidnimi in osebami s posebnimi potrebami, poznajo ustrezne tehnike komunikacije in so sposobni prilagajati metode in oblike dela ciljni publiki.
Sodelovanje s knjigarnami in založniki, potekala v obliki predstavitev knjižnih novosti, nakupovanja dodatnih izvodov knjig in sodelovanja z avtorji oziroma prevajalci, ki bodo gostje bralnih srečanj.
Na področju medgeneracijskega sodelovanja, nastopa mladih literatov na bralnih srečanjih, se povezujemo z osnovnimi in srednjimi šolami.

Opredelitev aktivnega sodelovanja udeležencev

Aktivno sodelovanje članov bralnih srečanj:
– samostojno berejo književna dela,
– pozorno poslušajo branje oz. interpretacijo literarnih besedil,
– sodelujejo v pogovorih na bralnih srečanjih, izražajo svoje mnenje, vtise in kritično vrednotijo literarna besedila,
– z vprašanji in izražanjem mnenj sodelujejo v pogovoru z gosti,
– aktivno prispevajo k medgeneracijskem sodelovanju s svojimi izkušnjami in znanjem, ter ga posredujejo mlajšim generacijam,
– predlagajo literarna besedila za branje in teme pogovorov na srečanjih,
– oblikujejo in izražajo svoje mnenje o srečanjih ter predlagajo spremembe in izboljšave,
– navezujejo stike z udeleženci drugih bralnih srečanj oz. sorodnih interesnih skupin.
Organizatorji in vodje srečanj s kakovostno pripravo srečanj omogočijo aktivno sodelovanje udeležencev srečanj.

Aktivno sodelovanje prostovoljcev – usposobljenih voditeljev bralnih srečanj:
– na izobraževanju s svojo kreativnostjo, nadarjenostjo,
– s predlogi in mnenji glede vodenja bralnih skupin,
– aktivno vodenje bralne skupine in sprejemanje informacij iz področja starosti, slepote in slabovidnosti in drugih motenj, vodenja skupine, komunikacije s starimi in slepimi in slabovidnimi in osebami z drugimi motnjami (branja, pomnenja, poškodbe glave, gibalne ovire,…),
– z vodenjem prostovoljskega dnevnika,
– izpolnjevanje delovnika, poteka srečanj skupine, …

Cilji (celovitost, načrtnost in prepoznavnost) in pričakovani učinki

 • Bralna srečanja za starejše (nad 60 let), osebe z motnjami vida in osebe z drugimi motnjami:
  – razvijanje bralne kulture in navad,
  – spremljanje novosti na knjižnem trgu,
  – poznavanje slovenskih ustvarjalcev in njihovega odnosa do bralne kulture,
  – povečan interes za leposlovje in za pogovor o knjigi,
  – izraženo kritično vrednotenje prebranih književnih del,
  – povečanje ustvarjalnosti starejših nad 60 let, oseb z motnjami vida in oseb z
  drugimi motnjami,
  – pridobivanje in ohranjanje kompetenc ter večja socializacija,
  – ustvarjanje novih socialnih omrežij,
  – sodelovanje z bralnimi skupinami iz drugih občin,
  – prenos izkušenj in znanja na mlajše generacije.
 • Povezovanje knjižnic, domov za starejše in centrov na področju bralne kulture:
  – pridobivanje samozavesti in znanja za vodenje bralnih srečanj,
  – uvajanje novih voditeljev bralnih srečanj v domovih za starejše,
  – vzpostaviti sodelovanje knjižnica-dom za starejše oziroma center.
 • Vzpostavitev mreže bralnih srečanj za starejše, osebe z motnjami vida in osebe z drugimi motnjami, ter izobraževanje prostovoljcev za voditelje bralnih srečanj:
  – uveljaviti status prostovoljstva na področju spodbujanja bralne kulture za
  starejše, osebe z motnjami vida in osebe z drugimi motnjami,
  – spoznavanje kompetenc starejših, oseb z motnjami vida in oseb z drugimi
  motnjami, ter načinov njihovega ohranjanja,
  – spodbujanje prostovoljcev za delo s starejšimi, osebami z motnjami vida in
  osebami z drugimi motnjami,
  – uveljavljanje in prepoznavnost novih oblik dela s starejšimi, osebami z
  motnjami vida in osebami z drugimi motnjami na področju Gorenjske,
  – poznavanje osnovnih značilnosti staranja s psihološkega in socialnega
  vidika,
  – poznavanje osnovnih značilnosti oseb z motnjami vida in oseb z drugimi
  motnjami s psihološkega in socialnega vidika.

PREDSTAVITVENI FILM

Projekt sofinancira

jak logo