Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Domoznanske zbirke v Kranju in okolici

MESTNA OBČINA KRANJ

GORENJSKI MUZEJ
Tomšičeva 42, 4000 Kranj
http://www.gorenjski-muzej.si/

Gorenjski muzej deluje na naslednjih lokacijah:

GRAD KHISLSTEIN na Tomšičevi 44
Do leta 2008 je imel v gradu Khislstein svoje prostore Gorenjski muzej, nato pa je Mestna občina Kranj s pomočjo evropskih sredstev pričela z obnovo. Grad je bil v uporabo predan decembra leta 2012. V njem je na ogled nova stalna razstava Prelepa Gorenjska, v gradu pa so tudi prostori za občasne razstave. Poleg razstavnih prostorov v gradu delujeta tudi specialna knjižnica in pedagoška soba.

MESTNA HIŠA v Kranju je eden najpomembnejših arhitekturnih spomenikov na Slovenskem. V pritličju je poznogotska Stebriščna dvorana iz začetka 16. stoletja, ki je bila prvotno namenjena shranjevanju sejemskega blaga trgovcev iz oddaljenih krajev. Renesančna dvorana v prvem nadstropju je danes poročna dvorana. V vhodni veži so leta 1965 odkrili staroslovanske grobove in ognjišče iz 9. in 10. stoletja.

V Mestni hiši so na ogled tri stalne razstave:

  • zbirka kiparja Lojzeta Dolinarja (1893–1970),
  • arheološka Železna nit,
  • etnološka Ljudska umetnost na Gorenjskem.

V pritličju je tudi galerija, ki je namenjena občasnim muzejskim in likovnim razstavam.

V PREŠERNOVI HIŠI, v kateri je od jeseni leta 1846 pa do 8. februarja 1849 prebival najpomembnejši slovenski pesnik dr. France Prešeren (1800–1849), je bil 8. februarja 1964 odprt spominski muzej.

V letih 2000–2001 je bila hiša generalno prenovljena, prenovljena in sodobno postavljena je bila hkrati tudi nova stalna razstava dr. France Prešeren: Življenje in delo.

V pritličnih prostorih Prešernove hiše, kjer je galerija, poteka pestra razstavna dejavnost. Ob obletnicah pesnikovega rojstnega dne in smrti se iz leta v leto vrstijo razstave, ki so povezane z njegovim življenjem in delom ter njegovim imenom. Tematsko zajemajo predvsem literarnozgodovinsko, kulturnozgodovinsko in likovno področje.

KOSTNICA ob cerkvi s. Kancijana in tovarišev
Po zaključku izkopavanj na velikem staroslovanskem grobišču ob župnijski cerkvi v Kranju, ki so s prekinitvami potekala od leta 1953 do 1973, je bil na severni strani cerkve urejen arheološki spomenik. Vidni so zidani temelji poznoantične osmerokotne krstilnice s polkrožno apsido na vzhodni strani, spodnji ostanki zidu kostnice okroglega tlorisa s konca 13. stoletja ter pokopališke kapele z grobnico iz 15. stoletja, ki je pripadala grofom Eghkom, ter novejše kostnice, ki jo sestavljajo skrbno zložene plasti lobanj in okončin pokojnikov.

ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA KRANJ
http://www.zvkds.si/sl/zvkds/oe/zvkds-oe-kranj/
Leta 1963 je bil v Kranju ustanovljen Zavod za spomeniško varstvo, ki se je po letu 1981 preimenoval v Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju. Deluje na območju šestih upravnih enot: Kranj, Radovljica, Tržič, Jesenice, Domžale in Kamnik in deluje za šestnajst gorenjskih občin. Zavod opravlja strokovne naloge, ko proučuje, dokumentira nepremične spomenike in znamenitosti, načrtuje vzdrževalna dela, spremlja restavratorske dejavnosti in upravlja nepremične spomenike in znamenitosti.

 

ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA, ENOTA V KRANJU
http://www.zal-lj.si/index.php/o-arhivu/enote/enota-za-gorenjsko-kranj
Enota za Gorenjsko je začela poslovati v Kranju 1. oktobra 1973. Opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na arhivsko in dokumentarno gradivo, nastalo pri delu pravnih in fizičnih oseb na območju upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica in Tržič.
Z ustanovitvijo Enote za Gorenjsko se je začelo sistematično strokovno delo z arhivskim gradivom na območju osrednje in severozahodne Gorenjske: vrednotenje in prevzemanje ohranjenega upravnega arhivskega gradiva, nastalega v obdobju do leta 1945, obsežnih fondov ukinjenih okrajnih ljudskih odborov, občinskih in krajevnih upravnih organov do leta 1955 oziroma do srede šestdesetih let ter arhivsko gradivo nekaterih šol, denarnih zavodov, društev, sodišč, zbornic, zadrug, gospodarskih podjetij in zasebnikov.
Enota hrani prek 340 fondov oziroma okoli 1.700 tekočih metrov arhivskega gradiva od leta 1590 dalje.

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

GRAD STRMOL S PARKOM
Grad hrani bogato zbirko historičnega pohištva, slik in drugih antikvitet.
http://www.cerklje.si/189.0.html

HRIBARJEVA VILA S SPOMINSKO SOBO
Nasproti župnijske cerkve Marije vnebovzete stoji secesijska Hribarjeva vila. Tu je letoval dolgoletni ljubljanski župan I. Hribar. Hribarjeva vila se ne uporablja v turistične namene.

OBČINA JEZERSKO

JENKOVA KASARNA
http://www.jezersko.info/jenkova-kasarna.html

ETNOLOŠKA ZBIRKA
Zg. Jezersko 132 C, pri Jerebu
Lastništvo: Anton Jereb

Zasebna zbirka, ki nastaja od leta 1965 in je dostopna tudi za javnost.
Zbirka obsega več sto predmetov. Nahaja se v dveh večjih prostorih in nekaj večjih predmetov tudi ob zidu hiše. Polovica eksponatov izhaja z Jezerskega, druga polovica pa izvira iz krajev od Preddvora do Kranja in okolice. O zbirki je bil posnet tudi že dokumentarni film in predvajan na gorenjski televiziji.
Poleg knjižnega gradiva in nekaj starejše periodike, v njej najdemo tudi rokodelsko in drugo orodje, inštrumente, notno gradivo, pohištvo, voz za prevoz čebel ter več vrst kmečkih strojev in podobne opreme.

OBČINA NAKLO

DUPLJANSKA GRAŠČINA
V Sp. Dupljah stoji graščina, ki so jo na tem mestu zgradili že v 13. stoletju Dupljanski vitezi. Skozi stoletja je večkrat zamenjala lastnika. Iz 17. stoletja je v njej ohranjen Valvazorjev bakrorez graščine. Leta 1759 je umrl zadnji pomembni lastnik in takrat so popisali vse prostore in tako zapustili dokument, kako je bila zgrajena…
V razpadajočem stanju jo je odkrila družina Mavser in jo po zgodovinskih virih tudi obnovila. Mavserjevi imajo v njej galerijo in muzejski kotiček …
http://www.grascina-duplje.si/

VOGVARJEVA HIŠA
Čez dvesto let stara stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem se je ohranila skoraj nespremenjena. Danes je last krajevne skupnosti Duplje. Leta 1985 je bila razglašena za kulturno-zgodovinski spomenik. V njej je danes etnografski muzej.
V kamri Vogvarjeve hiše je prikazana preprosta čevljarska delavnica, ki pa je tako dobro opremljena, da bi bilo mogoče v njej še danes narediti čevlje ali škornje.
V muzeju je prikazan postopek izdelave čevlja od polizdelka do končanega čevlja. Vidimo lahko tudi velik čevljarski šivalni stroj.
http://www.dedi.si/dediscina/319-vogvarjeva-hisa-v-spodnjih-dupljah

OBČINA PREDDVOR

ROJSTNA HIŠA MATIJE VALJAVCA NA SREDNJI BELI
Rojstna hiša Matije Valjavca na Srednji beli pri Preddvoru. Na hiši je vzidana spominska plošča, ki so jo ob 60-letnici njegovega rojstva postavili vaščani. Matija Valjavec Kračmanov je bil pesnik, zbiralec narodnega blaga in jezikoslovec.

MUZEJ STARIN – ZASEBNA ZBIRKA ROKA VALJAVCA
Zbirka starin Roka Valjavca obsega veliko predmetov starih obrti in tudi drugih predmetov častitljive starosti. Ogledati si je mogoče sobo, kjer hrani predvsem nabožne predmete, na podstrehi pa je razstavljeno kmečko orožje in predmeti starih obrti. Ogled zbirke je možen kadarkoli po dogovoru z lastnikom. Zbirka je na ogled v vasi Tupaliče.

KOVAŠKI MUZEJ
http://www.slovenia.info/?muzej=7856&lng=1

OBČINA ŠENČUR

MUZEJ ŠENČUR
Občina Šenčur je v letu 2000 adaptirala starejšo zgradbo v centru Šenčurju inv njej aprila 2001 v času občinskega praznika odprla Muzej Občine Šenčur.
http://www.sencur.si/muzej.asp

Druge gorenjske domoznanske zbirke

Občina Jesenice

GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
www.gornjesavskimuzej.si
V okviru stalnih zbirk Gornjesavskega muzeja Jesenice je predstavljena kulturna dediščina s področja zgodovine železarstva, planinstva, kulturne in mestne zgodovine, etnologije gornjesavske regije.

Občina Kranjska Gora

LIZNJEKOVA DOMAČIJA v Kranjski Gori, ki je hkrati etnološki muzej, prostor za stalno razstavo o življenju in delu mladinskega pisatelja Josipa Vandota (1884-1944) in priložnostna galerija.
http://www.gornjesavskimuzej.si/?page_id=100

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
http://www.planinskimuzej.si/
V Slovenskem planinskem muzeju si podajata roke preteklost in sedanjost. Bogata zbirka predmetov s pestro zgodovinsko pripovedjo, raznolikost fotografskega in arhivskega gradiva ter obsežna strokovna knjižnica nudijo obiskovalcu vpogled v množičnost in pomembnost planinske dejavnosti v slovenskem prostoru.

Občina Žirovnica

POT KULTURNE DEDIŠČINE
Pot povezuje rojstne hiše pomembnih slovenskih mož, naših rojakov, Matije Čopa, Franca Saleškega Finžgarja, Janeza Jalna, dr. Franceta Prešerna in Janšev čebelnjak.
http://www.gis.si/turizem_zirovnica/

Občina Škofja Loka

LOŠKI MUZEJ
http://www2.arnes.si/~krlmuz1s/
Loški muzej je pokrajinskega tipa in splošnega značaja, ki je usmerjen predvsem na zbiranje gradiva z ozemlja nekdanjega loškega gospostva pod oblastjo škofov iz bavarskega Freisinga. Danes je to ozemlje občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri.

NACETOVA HIŠA, DOMAČIJA IN MUZEJ DRUŽINE POLENEC
http://www.nacetovahisa.com/
Nacetova hiša je dobro ohranjen primer slovenske kmečke stavbne zapuščine in spomenik slovenske kulturne dediščine državnega pomena.

ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA, ENOTA V ŠKOFJI LOKI
http://www.zal-lj.si/enote/eskl.htm
Zgodovinski arhiv Ljubljana je leta 1973 v Škofji Loki organiziral svoj oddelek, pozneje pa samostojno enoto. Pokriva območje upravne enote Škofja Loka z novimi občinami Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Enota hrani prek 350 fondov oziroma okoli 570 tekočih metrov arhivskega gradiva od leta 1522 dalje, na mikrofilmih pa tudi starejše gradivo iz münchenskih arhivov.

Občina Gorenja vas – Poljane

FOTOMUZEJ VLASTJA v Gorenji vasi
http://www.obcina-gvp.si/
Muzej se nahaja v starem župnišču pri Cerkvi sv. Janeza Krstnika v Gorenji vasi. Ustanovil ga je Vlastja Simončič, mednarodni mojster fotografije, v njem pa je postavil na ogled del svoje bogate zbirke (umetniška dela, fotoaparati, filmske kamere ipd.)

Občina Železniki

MUZEJ  ŽELEZNIKI
http://www.zelezniki.si/html/Muzej.htm
V muzeju je predstavljena celotna zgodovina železarstva, fužinarstva in spremljajočih obrti, od sodarstva, oglarstva, furmanstva, čipkarstva, društvene dejavnosti v preteklosti idr.

Občina Žiri

MUZEJ  ŽIRI
V muzeju so zbrane zbirke: čipkarstva, slikarstva, kiparstva in o dogodkih med drugo svetovno vojno.
http://www.lto-blegos.si/slo/clanidetajl.asp?clanID=363&jezik=1

Občina Radovljica

MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE
http://www.muzeji-radovljica.si/
Muzeji radovljiške občine so zavod, ki združuje pet muzejskih enot:

MESTNI MUZEJ RADOVLJICA se ukvarja s premično kulturno dediščino levega brega Save v občini Radovljica, pomembna je tudi zbirka o znamenitem razsvetljencu, dramatiku in zgodovinarju Antonu Tomažu Linhartu (1756 – 1795).

MUZEJ TALCEV V BEGUNJAH NA GORENJSKEM
Lastniki mogočne graščine (Katzenstein) so bili v preteklosti številni zemljiški gospodje. V letih 1941-45 je bilo v njih zaprtih več kot 12 000 ljudi, med njimi tudi otroci. Del nekdanjih jetniških celic v prizidku h graščini je preurejen v spominski muzej.

ČEBELARSKI MUZEJ V RADOVLJICI
Čebelarski muzej predstavlja bogato tradicijo slovenskega čebelarstva, ki je bilo v 18. in 19. stoletju pomembna kmetijska panoga.

  • Tehniški del muzeja prikazuje najbolj tipična bivališča čebel in čebelarsko orodje,
  • biološka soba življenje in delo avtohtone čebele kranjska sivka (apis mellifera carnica),
  • likovni del pa posebnost slovenske ljudske kulture – poslikane panjske končnice.

KOVAŠKI MUZEJ V KROPI
Tehničnozgodovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja, gospodarske, socialne, demografske in kulturne razmere v Kropi in sosednjih železarskih krajih od 15. stoletja do propada fužin v 19. in razvoj ročnega žebljarstva v 20. stoletju prikazuje Kovaški muzej.

V njem so posebna muzejska zbirka tudi umetniško kovani železni izdelki mojstra Jožeta Bertonclja. V bližini je Slovenska peč, tehniški spomenik iz 13. stoletja.

GALERIJA KAMEN
Galerija Kamen razstavlja dela okoliških likovnikov ter izdelke domače in umetne obrti iz različnih slovenskih pokrajin. Tu najdete številne zanimive predmete, značilne za Radovljico.

MUZEJ SONČNA PESEM v samostanu na Brezjah.
V prvem delu je razstava votivov, v drugem predstavitev vasi Brezje in spomin na obisk svetega očeta Janeza Pavla II. na Brezjah leta 1996, v tretjem je mednarodna razstava jaslic.
http://www.radolca.si/brezje-muzej/

Občina Bled

BLEJSKI GRAD
http://www.blejski-grad.si/

SPOMINSKA SOBA MATEMATIKA JOSIPA PLEMLJA
Njegovo življenje in delo je prikazano v spominski sobi na Prešernovi 39 na Bledu.

Občina Bohinj

PLANŠARSKI MUZEJ
V avtentičnem okolju je s predmeti ter fotografskim in dokumentarnim gradivom prikazana zgodovina planšarstva v Bohinju, življenje planšarjev, sirarna in sirarsko delo v planinah, transport v dolino, značilna bohinjska planšarska naselja in planšarske zgradbe.
http://www.bohinj.si/si/Plansarski_muzej

OPLENOVA HIŠA – Muzej bivalne kulture v Bohinju
http://www.bohinj.si/si/Oplenova_hisa

MUZEJ TOMAŽA GODCA
V Godčevi hiši v Bohinjski Bistrici sta od leta 1979 na ogled dve stalni muzejski zbirki: – USNJARSKI MUZEJ in MALI VOJNI MUZEJ SOŠKE FRONTE 1915 – 1917.
http://www.bohinj.si/si/Muzej_Tomaza_Godca

ZGODOVINA ŽELEZARSTVA – POZABLJENO BOHINJSKO ZLATO – ZASEBNI MUZEJ
V Bohinjski Bistrici na Savski cesti 12 nastaja zasebni muzej Iva Janeza Cundriča z dokazi starodavnega taljenja, ki jih je avtor knjige našel na raznih lokacijah v Bohinju. Poleg tega so razstavljeni produkti iz poskusov taljenja ter razne rekonstrukcije talilnih peči.
http://www.bohinj.si/zelezarstvo/preizkusi_taljenja_in_kovanja_zeleza_po_starih_nacinih_si.html

ARHEOLOŠKI PARK »AJDOVSKI GRADEC«
http://www.bohinj.si/si/Ajdovski_gradec

Občina Tržič

TRŽIŠKI MUZEJ
http://www.trziski-muzej.si/
Tržiški muzej deluje na več lokacijah:

Pollakova kajža
Kurnikova spominska hiša
Galerija Ferda Mayerja
Partizanska tiskarna Kokrškega odreda (nad Dovžanovo sotesko)
Spominska soba internirancev podružnice koncentracijskega taborišča Mathausen v Podljubelju

DOVŽANOVA SOTESKA
Je edinstveno nahajališče ostankov okamnelega živalskega in rastlinskega sveta v kamninah iz obdobja starejšega zemeljskega veka, paleozoika.
http://www.reportaze.si/izletne-tocke/108-dovzanova-soteska

V bivši osnovni šoli v Dolini je občina uredila Razstavno–izobraževalno središče Dovžanova soteska. Ena od zbirk prikazuje okamnine, najdene na področju Slovenije iz srednjega in mlajšega zemeljskega veka. V drugi zbirki pa so predstavljene značilne kamnine iz Dovžanove soteske.

MUZEJ LOVCI NA MAMUTE  TRŽIČ – stalna zbirka
http://www.finder.si/Krajsi_izleti_v_Trzicu_in_okolici/Lovci_na_Mamute_zanimiva_zbirka_v_Trzicu/

ŠENTANSKI RUDNIK
Nekdanji rudnik živega srebra v zaselku Lajb v Podljubeljski dolini.
http://www.trzic.si/dozivite.aspx